Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • komisje


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o uzgodnieniu płci (druk nr 3978) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 08:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 08:16


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działaności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-09 10:34


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o realizacji ustawy o działach administracji rządowej w zakresie spraw zawartych w działach: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat udziału w pracach Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w okresie 2011 -2015 r.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania rolnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 09:30


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o produktach biobójczych (druk nr 3964).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3965). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 09:34


Komisja do Spraw Petycji (PET)

Rozpatrzenie petycji w sprawie inicjatywy ustawodawczej dot. nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na cele mieszkaniowe zgodnie z załączonym projektem ustawy - uzasadnia Przewodnicząca Komisji.Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodnicząca Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 09:44


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3975).Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 10:00


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie polityki rodzinnej w Polsce.Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie poprawy skuteczności wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu.Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - referuje Prezes Najwyższej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 10:07


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 395, 409, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 446, 448, 454). Zaopiniowanie (w trybie art. 20 ust. 2 w powiązaniu z art. 19 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 10:30


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druk nr 3966).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 10:30