Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • komisje


Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK)

Zajęcie stanowiska w sprawie skierowanego przez Marszałek Sejmu wniosku Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.Rozpatrzenie wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu Prezesa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:07


Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:58


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyboru na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 3954, 3955, 3956, 3957, 3958).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-07 15:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 3851) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-07 16:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk nr 3968).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3970).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-07 17:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w ustawie budżetowej na rok 2015. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-25 12:52


Komisja do Spraw Petycji (PET)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 09:40


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 52 w sprawie wykorzystania środków publicznych na uprawy sadownicze i jagodowe w ramach programów rolnośrodowiskowych – kontynuacja.Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli skuteczności wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w niektórych województwach - referuje Prezes... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:00


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań wspierających producentów mleka (druk nr 3943) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji spółki „Działpol” sp. z o.o. z Działynia.Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3019 i 3914). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 10:00