Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • komisje


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3976).Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia poseł Stanisław Żmijan. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Informacja na temat deregulacji dostępu do zawodów (przebieg reformy i jej skutki) - referuje Minister Sprawiedliwości.Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia przewodnicząca Komisji poseł Maria Małgorzata Janyska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:01


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - K 10/15 – (brak wyznaczonego posła), - SK 42/14 – pos. Eugeniusz Kłopotek,SK 2/15 – (brak wyznaczonego posła);Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:04


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zmian planu finansowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na 2015 r.Zaopiniowanie wniosku Ministra Gospodarki w sprawie zmian planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na 2015 r.Zaopiniowanie wniosku Ministra Skarbu Państwa w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Skarbu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:30


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:58


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryzysowy mechanizm relokacji i zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 12:04


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o związkach metropolitalnych (druk nr 3971). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:00


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 3972).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3977).Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:01