Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Piotr Nowak


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji Rady Ministrów o posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r.Rozpatrzenie (w trybie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 10:35


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie Wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM(2008) 426 wersja ostateczna) - przedstawia poseł Krzysztof Szczerski. Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 12:06


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 690, 698, 701, 702, JOIN(2014) 37).Informacja na temat rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego wykonania budżetu UE w 2013 roku - referuje Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Augustyn Kubik.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 13:15


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 14:17


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Sprawozdania Komisji: Sprawozdanie roczne za rok 2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (COM(2014) 506 wersja ostateczna)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 10:31


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 632, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, sygn. Rady 14440/14).Zmiany w składzie Prezydium... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 11:06


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 2858) - uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 15:06


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Zmiana składu Prezydium Komisji.Informacja na temat wyników posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 22-24 października 2014 r. - referuje - Sekretarz stanu w MSZ Rafał Trzaskowski.Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 09:19


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (25... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 11:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2014) 585, 611, 613, 615, 616, 617, 619, 620, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, C(2014) 7221).Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 10:33