Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 3581).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Senatorze! Koleżanki i Koledzy Parlamentarzyści! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 3581.

    Rozwiązania zawarte w senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowią odpowiedź na nielogiczną sytuację, w której gmina jako podmiot cywilnoprawny - właściciel nieruchomości - jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości na swoją rzecz jako podmiotu prawa publicznego. Sytuacja jest paradoksalna i z całą pewnością wymaga szybkiego rozwiązania i wyeliminowania tych nieprawidłowości.

    Projekt ustawy jest odpowiedzią z jednej strony na głosy samorządowców, tak jak powiedział pan senator, a z drugiej strony na stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Projekt wprowadza nowe zwolnienie przedmiotowe: zwalnia od podatku od nieruchomości gminy, z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą oraz będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych i pozostałych podmiotów.

    Obecnie gminy praktykują różne rozwiązania w sytuacji, gdy są zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, których są właścicielami. W jednym przypadku gminy płacą podatek, w innym zaś zgodnie z art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalniają na mocy uchwały rady gminy z podatku posiadane nieruchomości. Także minister finansów wskazuje przykłady gmin, które nie odprowadzają stosownego podatku i jednocześnie nie wprowadzają zwolnień podatkowych dla posiadanego mienia. Aby ujednolicić przepisy, żeby każda gmina stosowała się do jednolitych zasad, potrzebna jest ta zmiana i praca nad projektem, który został zgłoszony przez Senat, aby jednoznacznie i jednakowo były traktowane te przepisy w omawianej kwestii.

    Warto podkreślić, że nadal obowiązkiem podatkowym będą objęte gminne grunty i budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu samorządowych zakładów i samorządowych jednostek budżetowych, a także innych podmiotów. Takie rozwiązanie zapewni równy stosunek do podmiotów prywatnych i publicznych, które prowadzą działalność gospodarczą, tak że spowoduje to, że nie będzie przypadku, że któryś z podmiotów będzie uprzywilejowany. Gminy będą zobowiązane do składania deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie nieruchomości zwolnionych z opodatkowania, co zobowiąże je do raportowania danych o powierzchniach podmiotów zwolnionych z opodatkowania.

    Wprowadzone zmiany nie przyczynią się do zmian, jeżeli chodzi o budżet centralny, mogą mieć wpływ na dochody jednostek samorządu terytorialnego.

    Klub Platformy Obywatelskiej wnioskuje, aby nad tym senackim projektem ustawy debatować w komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


81 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy