Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Pani Minister! Wysoka Izbo! Fundamentalne znaczenie przy opracowaniu ustawy budżetowej ma poziom realności przyjętych założeń odnośnie do oczekiwanych wpływów i wydatków budżetowych, podpartych uzasadnionymi prognozami makro- i mikroekonomicznymi. Zapoznając się z projektem budżetu na rok 2015, należy stwierdzić, że spełnia on ten wymóg. Zawarte w projekcie ustawy plany budżetowe w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury transportowej i mieszkaniowej wynikają z realnie przewidywanej koniunktury gospodarczej i możliwości finansowych państwa. Jednym z priorytetem koalicji PO-PSL jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 znajdują się środki na modernizację, budowę, utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej. Przeznaczono w nim środki na komunikację lądową, transport lotniczy, żeglugę morską i śródlądową. Ważnym elementem realizowanej polityki rządu PO-PSL jest utrzymanie i podnoszenie, tam gdzie jest to niezbędne, bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego oraz żeglugi morskiej i śródlądowej.

    Przyszły rok będzie końcowym etapem realizacji ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝, w którym zaplanowano 76 kluczowych inwestycji zrealizowanych łącznie za kwotę 83 mld zł. Na rok 2015 będą przeznaczone środki publiczne na wydatki bieżące i inwestycyjne w obszarze budowy i utrzymania dróg krajowych w wysokości 16,5 mld zł, z czego większość środków będzie pochodziło z Krajowego Funduszu Drogowego, jest to kwota 14 mld zł, natomiast z budżetu państwa zaplanowano w przyszłym roku 2 933 370 tys. zł.

    W kolejnych latach środki będą przeznaczone na ambitny ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2020˝. Jeżeli sieć dróg należy rozpatrywać jako jeden organizm, to z pewnością musimy patrzeć także na funkcjonowanie dróg lokalnych. Podczas dzisiejszej debaty ten temat także był poruszany, m.in. przez panią poseł Genowefę Tokarską. W budżecie w 2015 r. na drogi lokalne mamy zapisaną kwotę 1 mld zł, czyli tak jak ˝Narodowy program przebudowy dróg lokalnych˝ zakładał na samym początku swojego istnienia. W tym budżecie także mamy tę kwotę. Pozwoli to na przebudowanie, modernizację i wybudowanie ok. 7 tys. km dróg. Natomiast warto powiedzieć, że dodatkowo zapisano środki na drogi w województwie w wysokości 150 mln zł. Przyłączam się do głosu pani poseł Genowefy Tokarskiej i wszystkich, którzy ten temat poruszali, że są to bardzo ważne drogi, i prośby, żeby zawsze środki były zwiększane w ramach tego programu.

    A teraz będzie też troszeczkę patriotyczna nutka. Jeżeli mówimy o drogach krajowych, to bardzo się cieszę, bo w tym kontekście, wśród tych dróg znalazła się droga S17. Będzie dokończenie ciągu komunikacyjnego od Warszawy do Lublina.

    Kluczową rolę odgrywa także zwiększenie dostępu i poprawa jakości transportu kolejowego. Należy podkreślić, że od 2007 r. były to corocznie środki w wysokości ok. 1 mld zł. W 2013 r. było to 5,5 mld zł, w 2014 r. - 6,5 mld zł, a w roku 2015 jest zaplanowana kwota 11 mld zł. Będą to środki przeznaczone na infrastrukturę kolejową, a będą pochodziły ze środków budżetowych, europejskich, z Funduszu Kolejowego, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i emisji obligacji PKP PLK. Te środki będą przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz na realizację procesów inwestycyjnych, całkowitą przebudowę i modernizację linii, remonty dworców, wiaduktów, przejazdów kolejowych, ale także będą wykorzystywane w przypadku inwestycji taborowych. Sukcesywne modernizowanie kolejnych tras przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu pasażerów korzystających z transportu kolejowego.

    Na realizację celu dotyczącego zwiększania dostępności i poprawy jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej zaplanowano w przyszłorocznym budżecie skonsolidowaną kwotę 290 mln zł. Na realizację zadania w zakresie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz dostosowania jej do wzrostu popytu na usługi lotnicze oraz wzrostu dostępności transportu lotniczego w budżecie na przyszły rok została zaproponowana kwota 1090 mln zł.

    Na wykonywanie zadań związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem przejść granicznych oraz utrzymaniem obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen przeznaczono w przyszłorocznym budżecie 60 mln zł. Zadania te są ważne ze względu na ochronę granicy państwowej, kontrolę ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Ogromne znaczenie ma również przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków, na co w budżecie w 2015 r. przeznaczona jest kwota 1020 mln zł.

    Jeżeli chodzi o wydatki w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obecnie realizowany jest program ˝Mieszkanie dla młodych˝. W 2015 r. na ten cel jest przeznaczona kwota 715 mln zł, dzięki czemu zostanie zachowana ciągłość wspierania młodych ludzi, jeśli chodzi o rynek mieszkań, po wygaszeniu programu ˝Rodzina na swoim˝. Z kolei 80 mln zł zostanie przeznaczonych na program wsparcia budownictwa dla najuboższych, co pozwoli na stworzenie 1750 miejsc noclegowych.

    Pan minister powiedział, że budżet jest racjonalny, oszczędny, niepozbawiony wrażliwości, czyli wrażliwy społecznie. Dodam jeszcze, że jest zrównoważony pod względem polityki inwestycyjnej rządu w zakresie infrastruktury, i ze zdziwieniem przyjmuję zarzuty niektórych członków opozycji i fakt, że tego nie widzą. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


95 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy