Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3029 i 3070).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw.

    Celem ustawy jest uproszczenie procedur administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców i podatników, ale ponadto przedłożone w projekcie ustawy zmiany, które zostały zaproponowane, mają zastosowanie do rozwoju usług elektronicznych. Króciutko chciałbym przypomnieć projekt ustawy. Po pierwsze, funkcjonariusze Służby Celnej otrzymają wzmocnione kompetencje kontrolne, ale z drugiej strony także przedsiębiorcy, którzy będą podlegali tej kontroli, będą mieli uproszczone przepisy. Po drugie, zmiana uposażenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Po trzecie, projekt ustawy wzmacnia instrumenty zapobiegające korupcji w Służbie Celnej. Po czwarte, zostanie wprowadzone uelastycznione zarządzanie kadrami w Służbie Celnej.

    Senat zaproponował 8 poprawek. 4 mają charakter językowy, redakcyjny, natomiast pierwsze 4 - charakter merytoryczny. 1. poprawka rozszerza katalog zadań Służby Celnej o zadania wynikające z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 2. poprawka zmienia uprawnienia Straży Granicznej do udostępniania zgromadzonych informacji związanych z wykonywaniem kontroli. 3. poprawka Senatu likwiduje zapis mówiący, że posiadacz zezwolenia jest uprawniony do przekazywania informacji o ryzyku działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, ponieważ inne przepisy wynikające z tej ustawy mówią o tym, że wręcz ma taki obowiązek, zatem ten zapis został skreślony. 4. poprawka doprecyzowuje, której restrykcji podlegał będzie funkcjonariusz oddelegowany na podstawie art. 88 ustawy o Straży Granicznej w przypadku niestawienia się do służby po powrocie do kraju.

    Klub Platformy Obywatelskiej poprze wszystkie 8 poprawek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.


95 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy