Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21, 22 i 23 punkt porządku dziennego:  21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 3459, 3509 i 3649).
  22. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 3546 i 3650).
  23. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku (druk nr 3439) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3557).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Panie Marszałku! Szanowni Państwo Ministrowie! Szanowni Prezesi! Wysoka Izbo! Omawiając wykonanie budżetu za rok 2014, chciałabym skupić się na części dotyczącej szeroko pojętej infrastruktury. Rozpatrując informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, warto zwrócić uwagę, że 19 mld zł pochłonęła realizacja funkcji 19: Infrastruktura transportowa, a jeżeli chodzi o budżet środków europejskich, była to kwota 14 mld zł. Polska jest więc wciąż w czołówce krajów europejskich, które najlepiej wykorzystują unijne dotacje.

    Często słyszymy zarzuty, że rozwój infrastruktury nie jest zrównoważony i rozwój sieci dróg odbywa się kosztem rozwoju linii kolejowych. Tymczasem realizacja budżetu na rok 2014 obaliła tę tezę. Na sektor kolejnictwa przeznaczono ponad 7 mld zł, a większość środków - na realizację ˝Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015˝, co pozwoliło na przebudowanie 1357 km linii kolejowych, przy czym nie jest to jedyny obszar wydatków w sferze kolejnictwa. Realizowano jeszcze takie zadnia, jak dofinansowanie kosztów, zarządzanie infrastrukturą kolejową, jej ochronę, zakup, modernizacja taboru kolejowego czy przebudowa dworców kolejowych. W obliczu tych faktów publicystyczne tezy o zastoju na polskiej kolei kompletnie tracą na wiarygodności. Modernizacja kolei odbywa się równolegle do rozwoju sieci dróg krajowych. Ten sektor pochłonął w 2014 r. 8 mld zł.

    Również w tym obszarze realizowany jest ˝Wieloletni program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝. Dzięki temu programowi wybudowano i przebudowano ponad 300 km dróg. Właśnie w sferze dróg najjaskrawiej widać wykorzystywanie przez Polskę środków europejskich. Mówimy tu o kwocie ponad 5 mld zł, które to środki przyczyniły się do budowania nie tylko autostrad oraz dróg ekspresowych, ale także wielu obwodnic: Augustowa, Poznania, Leżajska, Wrocławia czy Stargardu Szczecińskiego. Infrastrukturę stanowią nie tylko drogi szybkiego ruchu, ale także drogi lokalne. Bardzo ważne jest, żeby wspomagać właśnie te drogi, które są krwiobiegiem całej Polski po to, aby można było dojechać właśnie do dróg krajowych, które są budowane, modernizowane. Dlatego podczas debat na temat planowania, ale także nadwykonywania budżetu tak ważna jest informacja o drogach lokalnych. W 2013 r. była kontynuowana realizacja programu narodowego dotyczącego dróg lokalnych. W tamtym roku wydatkowano 700 mln zł, czyli 99,3% planu. Oprócz budowy dróg realizowano także inne niezbędne działania, takie jak utrzymanie sieci drogowych czy wykupy gruntów. Na wykonanie tych działań w poprzednim roku przeznaczono kwotę 1600 mln zł. Jeżeli chodzi o dział nr 39, który dotyczy transportu, to warto zauważyć tutaj, że dochody wyniosły 192 mln zł, czyli że wykonano 185% planu.

    Kolejnymi programami wieloletnimi, o których należy wspomnieć, są ˝Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu˝ oraz ˝Program ochrony brzegów morskich na lata 2004-2023˝, na które łącznie przeznaczono 236 mln zł. Są to wydatki z części budżetowej 21: Gospodarka morska. Na tę sferę, w połączniu z innymi działami, np. tym dotyczącym krajowego systemu bezpieczeństwa morskiego, przeznaczono pond 800 mln zł.

    Obrazu dopełnia kwota 1200 mln zł środków europejskich przeznaczonych na infrastrukturę portową, lotniczą, śródlądową, transport miejski oraz drogi będące w zarządzaniu jednostek samorządu terytorialnego. To właśnie dzięki racjonalnemu podejściu do planowania poszczególnych zadań ich wykonanie jest na tak wysokim poziomie, nie tylko jeśli chodzi o suche liczby, ale przede wszystkim jeśli weźmie się pod uwagę widoczne efekty tej polityki - setki kilometrów wybudowanych i wyremontowanych dróg oraz linii kolejowych, stale rozwijające się porty lotnicze i coraz lepiej chronione, bezpieczne drogi morskie.

    Nic więc dziwnego, że Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała stanowisko Komisji Infrastruktury w omawianym zakresie, stwierdzając, że budżet został wykonany zgodnie z ustawą budżetową, co pozwala na przyjęcie przedłożonego sprawozdania za 2014 r. w omawianych przeze mnie częściach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji


60 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy