Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2739 i 2895).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy wprowadzenia uregulowań prawnych mających na celu poprawę organizacji pracy Służby Celnej, ale też urzędów i izb skarbowych.

    Projekt zawiera wiele zmian, które wychodzą naprzeciw ograniczeniu biurokracji oraz ułatwianiu wypełniania procedur administracyjno-biurowych przez przedsiębiorców i podatników, a także odpowiada dzisiejszym potrzebom związanym z rozwojem usług elektronicznych.

    Przewidywane zmiany w zakresie służby celnej dotyczą 4 obszarów. W pierwszym obszarze chodzi o uproszczenie procedur, którym podlegają przedsiębiorcy w postępowaniu sprawdzającym przez Służbę Celną, a także wzmocnienie kompetencji kontrolnych funkcjonariuszy Służby Celnej. Przełoży się to na poprawę warunków związanych z procesem przekraczania granicy i ograniczeniem biurokracji w procedowanej materii. Wprowadzenie projektowanych uregulowań umożliwi centralizację zadań w zakresie poboru ceł, akcyzy i podatku od gier poprzez wprowadzenie tzw. jednego okienka rozliczeniowego, o czym mówił poseł sprawozdawca.

    Druga zmiana dotyczy uposażenia funkcjonariuszy celnych, którzy są ostatnią grupą nieobjętą jeszcze zmianą dotyczącą obniżenia wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim ze 100% do 80%. O tym także mówił poseł sprawozdawca.

    Trzecim obszarem zmian jest wzmocnienie instrumentów i postaw antykorupcyjnych oraz zapobiegających nepotyzmowi, objęcie funkcjonariuszy pełniących służbę w granicznych oddziałach celnych badaniami psychofizjologicznymi, ograniczenie możliwości korzystania z telefonów prywatnych podczas służby, chodzi o oddziały graniczne i komórki zwalczania przestępczości, a także rozszerzenie katalogu osób niemogących pełnić służby.

    Czwartym, ostatnim obszarem jest uelastycznienie zarządzania kadrami w Służbie Celnej.

    Przedmiotowy projekt ustawy dotyczy także zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych. W tej części najwięcej dyskusji wzbudzała kwestia dotycząca obaw co do sprzeczności projektowanych przepisów z konstytucją w zakresie dwuinstancyjności systemu podatkowego, ale myślę, że podczas prac w komisji finansów, a także w podkomisji, w której posiedzeniach również miałam zaszczyt brać udział, zostało to wyjaśnione. Projekt zakłada wzmocnienie struktur organizacyjnych izb i urzędów skarbowych w zakresie procesów pomocniczych na poziomie województwa. Nastąpi przekształcenie izb i podległych urzędów skarbowych w jedną jednostkę budżetową stanowiącą urząd, w którym zadania kierownika jednostki będzie pełnił dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą będzie również izba skarbowa.

    Kolejną ważną zmianą jest wyraźne wyodrębnienie zadania polegającego na wspieraniu podatników w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych. Co prawda dotychczas były one realizowane przez urzędy podatkowe, ale teraz będą dodatkowo posiadały podstawę prawną w ustawie o urzędach i izbach skarbowych. Dzięki temu podatnicy będą mogli w jeszcze większym stopniu egzekwować prawo do informacji o prawach i obowiązkach wynikających z systemu podatkowego, a także będą mogli liczyć na większą pomoc ze strony urzędów w sprawach indywidualnych.

    Klub Platformy Obywatelskiej będzie głosować za rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw oraz wnosi o uchwalenie projektu ustawy w Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


80 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy