Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druki nr 2606 i 2800).


Poseł Piotr Cieśliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przede wszystkim jest mi bardzo miło, że mam przyjemność występować przed tak zacnym gronem przed chwilą powitanym przez pana marszałka.

    Chciałbym przedstawić stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którego pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 22 lipca 2014 r. i który następnie skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, której sprawozdania przed chwilą wysłuchaliśmy.

    Omawiany projekt w sposób jednoznaczny odpowiada na problemy przedsiębiorców pojawiające się w praktyce wykonywania działalności gospodarczej zaobserwowane i odczuwalne na rynku. Wsparcie inwestycji, podnoszenie efektywności i wydajności pracy, uproszczenie stosownych regulacji prawnych oraz zredukowanie niektórych obowiązków informacyjnych to działania, które z pewnością przyczynią się do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej.

    Przedmiotowy projekt ustawy jest kontynuacją podjętych już wcześniej działań legislacyjnych w postaci 3 ustaw, które weszły w życie w latach 2011-2013. Miały one przede wszystkim charakter deregulacyjny i do tej pory już w znacznym stopniu uprościły regulacje prawne dotyczące właśnie wykonywania działalności gospodarczej. Zawarto w nim 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, a ich realizacja wymaga wprowadzenia zmian w 30 ustawach, które będą korzystnie oddziaływać przede wszystkim na małe i średnie przedsiębiorstwa. Zakłada się, że kwota oszczędności dla przedsiębiorców, która powinna pojawić się w pierwszym okresie obowiązywania ustawy, to kwota ok. 900 mln zł.

    Zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich oraz terminali przeładunkowych wobec ośrodków zagranicznych to główny cel owej regulacji. Ważne jest, aby towary krajowych importerów były odprawiane w naszych portach, ponieważ zwiększy to obroty towarowe i skróci czas składowania towarów do niezbędnego minimum. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu obowiązku odprawy towarów przez pięć służb portowych w ciągu maksymalnie 24 godzin, o czym zresztą pan minister raczył wspominać na posiedzeniu podkomisji.

    W Kodeksie pracy planowane są zmiany dotyczące badań osób starających się o pracę. I tak badaniom wstępnym nie będą podlegały osoby, które starają się o pracę u innego pracodawcy na stanowisku o takich samych warunkach pracy. Jest to zmiana, która jest konsekwencją pracy w komisji.

    Zwolnienie z podatku dochodowego nastąpi, gdy pracodawca zapewni pracownikom darmowy dojazd do miejsca pracy transportem zbiorowym, o czym przed chwilą wspominała pani poseł. Proponuje się również wprowadzenie zmian, które dają możliwość zwolnienia przedsiębiorców publicznych z corocznego obowiązku informacyjnego w zakresie składania dokumentów i materiałów dotyczących przysporzeń ze środków publicznych. W tym przypadku przedsiębiorcy składaliby oświadczenie o nieuzyskaniu przysporzeń ze środków publicznych w danym roku obrotowym oraz niewykorzystaniu przysporzeń ze środków publicznych uzyskanych w latach poprzednich. A więc jest to kolejna tego typu zamiana zaświadczenia na oświadczenie.

    Wiążąca informacja akcyzowa umożliwi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych uzyskanie na ich wniosek wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego.

    Przewiduje się odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego o postaci prowadzonej ewidencji. Zmiana, która spowoduje, iż tzw. mały winiarz nie będzie musiał się rejestrować jako przedsiębiorca, aby uzyskać znaki akcyzy, a więc nie poniesie w związku z tym żadnych kosztów, jest z pewnością istotna dla zainteresowanych. (Dzwonek) Zastępowanie dotychczasowych oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw opałowych oświadczeniami składanymi w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą powinna zmniejszyć obciążenie administracyjne związane z obrotem olejami. W niniejszym projekcie ustawy zaproponowano także odstąpienie od stosowania obecnych konsekwencji dotyczących stawki akcyzy, w przypadku gdy dany podmiot nie złoży w terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw płynnych. Konsekwencje te były do tej pory dość dotkliwe i niewspółmierne do stopnia zawinienia.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z pewnością wymienione przeze mnie najważniejsze ze zmian, zawarte w procedowanym projekcie ustawy, przyczynią się do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej, znacznie je ułatwiając. Dlatego też pragnę poinformować Wysoką Izbę, że Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym rządowym projekcie ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


148 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy