Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286).


Poseł Piotr Cieśliński:

    Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

    Współczesne wyzwania cywilizacyjne oraz makroekonomiczne warunki, w których kreujemy rozwój gospodarczy naszego państwa, wytyczają kierunek rozwoju gospodarczego opartego na szeroko rozumianej innowacyjności. Ostatnie 20 lat wzrostu gospodarczego w naszym kraju niewątpliwie świadczy o konkurencyjności naszej gospodarki, jednak z analizy danych wynika, że niestety tylko w niewielkim wymiarze jest ona źródłem innowacyjności.

    Celem dla Polski w ramach strategii Europa 2020 jest wzrost łącznych nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. Żeby go osiągnąć, musimy zintensyfikować prace B+R przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw.

    Pomimo wielu działań zarówno legislacyjnych, jak i merytorycznych, jakie zostały podjęte w ostatniej dekadzie, Polska w unijnym rankingu innowacyjności w 2014 r. wciąż zajmuje dopiero 25. miejsce w grupie tzw. umiarkowanych innowatorów, osiągając 50,5% średniego ogólnego wskaźnika innowacyjności dla krajów Unii Europejskiej.

    Obecny stan prawny nie uwzględnia w pełni potrzeb społecznych i gospodarczych w zakresie rozwoju nauki i jej relacji z innymi dziedzinami życia. Są to przede wszystkim potrzeby w płaszczyźnie warunków podejmowania oraz prowadzenia działalności innowacyjnej, współpracy nauki z sektorem przedsiębiorców, jak również zwiększenia konkurencyjności szkół wyższych i innych jednostek naukowych.

    Istnieje zatem potrzeba zmian w dotychczasowym ustawodawstwie, a w szczególności w aktach o: szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, Polskiej Akademii Nauk, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemcach, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, rachunkowości oraz przepisów z nimi związanych.

    Nie sposób w tym miejscu odnieść się do wszystkich planowanych zmian, dlatego ograniczę się do kilku najważniejszych - o niektórych z nich, o których już nie będę wspominał, wspomniał pan minister - a są to między innymi: zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej, umożliwienie rozwoju rynku venture capital w Polsce, a więc tzw. spółki kapitałowej podwyższonego ryzyka, ułatwienie rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe, ułatwienie zatrudniania w strukturach instytutów badawczych i uczelni młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów, ułatwienie podejmowania studiów w Polsce przez obcokrajowców, wspieranie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce.

    Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 w ramach programów operacyjnych stwarza olbrzymie możliwości prowadzenia działań z zakresu B+R i innowacyjnych technologii oraz daje szansę podniesienia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak mając na uwadze fakt, iż środki z Unii Europejskiej z czasem zostaną wykorzystane, a stworzenie skutecznego modelu wspierania innowacyjności to długi proces, co pokazują doświadczenia innych państw, już teraz należy zaproponować bardziej efektywną preferencję podatkową na badania i rozwój.

    Proponowane w projekcie rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na konkurencyjność i rozwój gospodarki, otoczenie instytucjonalne biznesu oraz rynek pracy. Wejście w życie proponowanych zmian powinno przyczynić się do intensyfikacji działalności z zakresu badań i rozwoju prowadzonej w Polsce, przynosząc pozytywne skutki dla przedsiębiorstw, rynku pracy, a także w długim okresie dla całej gospodarki. Celem przedstawionych propozycji jest aktywowanie potencjału młodych, przedsiębiorczych Polaków. Rozwój innowacyjnych branż przemysłu i podmiotów finansujących innowacje spowoduje, że to głównie przed tymi osobami otworzą się nowe możliwości rozwoju zawodowego. Zaproponowane zmiany pozytywnie wpłyną na krajowy rynek pracy poprzez wykreowanie miejsc pracy dla młodych naukowców nie tylko w szkołach wyższych oraz instytutach naukowych i badawczych, ale także w działach B+R przedsiębiorstw.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska w całości popiera prezydencki projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Dziękuję bardzo.Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


88 wyświetleń