Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (druki nr 1418 i 1430).


Poseł Piotr Cieśliński:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

    Niniejszy projekt ustawy zmieniający ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ma na celu przede wszystkim zliberalizowanie zasadniczych wymogów dla wyrobów pirotechnicznych określonych dotychczas w art. 62h wyżej wymienionej ustawy z myślą o polskich przedsiębiorcach zajmujących się produkcją takich właśnie produktów.

    Zaproponowane w projekcie zmiany korelują w sposób istotny z trwającymi obecnie w Parlamencie Europejskim i Radzie pracami legislacyjnymi zmierzającymi do zmiany dyrektywy 2007/23/WE. Nowe uregulowania zostaną wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych.

    Będące obecnie na ostatnim etapie prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim i Radzie, dotyczące zmiany tejże właśnie dyrektywy, odnoszą się do zasadniczych wymagań dla wyrobów pirotechnicznych określonych w pkt 4 załącznika 1 do dyrektywy 2007/23/WE. Podstawowym powodem zmian jest możliwość zaistnienia, o ile oczywiście aktualny stan prawny byłby zachowany, poważnych komplikacji w przemyśle. Dlatego też zmiana przedmiotowej dyrektywy ma na celu uchylenie zakazu stosowania niektórych materiałów wybuchowych w wyrobach pirotechnicznych, przeznaczonych między innymi do wspominanych wcześniej poduszek bezpieczeństwa, zanim ów zakaz wejdzie w życie, to jest przed dniem 4 lipca 2013 r.

    W przypadku niedokonania zmiany ustawy we wskazanym terminie doszłoby do sytuacji, w której zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej z 2010 r. zaczęłyby być stosowane przepisy zaostrzające zasadnicze wymagania dla wyrobów pirotechnicznych. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla przedsiębiorców wytwarzających wyroby zawierające niektóre materiały wybuchowe. Dlatego rzeczą oczywistą jest, aby te zmiany poprzeć i je wprowadzić.

    Dlatego też, panie marszałku, Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera w całości procedowany projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2013 roku.


213 wyświetleń