Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (druki nr 1623 i 1722).


Poseł Piotr Cieśliński:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

    Uregulowania prawne ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej umożliwiają udzielanie przez banki komercyjne przedsiębiorcom kredytu technologicznego, którego część może być spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa. Instrument ten w sposób bezpośredni przyczynia się do rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wynika to z faktu premiowania projektów opartych na innowacyjnych i nowoczesnych technologiach.

    Ustawa z 2008 r., tak krytykowana tutaj wcześniej przez niektórych posłów, stanowiła de facto zmianę ustawy uchwalonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, a zarazem była przełomowym krokiem, krokiem milowym, jeżeli chodzi o walkę z biurokratyzmem i usprawnienie funkcjonowania wielu polskich przedsiębiorstw. Niewątpliwie przyczyniła się do tego, że biurokracji było dużo, dużo mniej aniżeli wcześniej.

    Proces kontraktacji środków, którego dokonywano w ramach działania 4.3 PO IG: Kredyt technologiczny, był dotychczas znacząco opóźniony z uwagi na ograniczony dostęp do tego instrumentu przed dokonaną w 2011 r. nowelizacją ustawy. Po tej zmianie znacznie wzrosła liczba złożonych wniosków o premię technologiczną, albowiem od początku funkcjonowania tego instrumentu, kredytu technologicznego, w ramach PO IG, tj. od lipca 2009 r., do BGK wpłynęło łącznie 1528 wniosków o dofinansowanie, z czego 1314 - po zmianie kryteriów dostępu wprowadzonych za pomocą nowelizacji. Z kolei podczas ostatniego naboru wniosków w październiku 2012 r. zostało ich złożonych ok. 600.

    Celem nowelizacji jest jak najpełniejsze wykorzystanie środków Unii Europejskiej oraz wsparcie maksymalnie dużej liczby przedsiębiorstw, w projekcie zakłada się zatem wyeliminowanie ograniczenia terminu przyznawania premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz wydłużenie terminu na zawieranie umów o udzielanie kredytu technologicznego. Wprowadzenie konkretnego terminu, w jakim Bank Gospodarstwo Krajowego może zawrzeć umowę o wypłatę premii technologicznej, wynika z unijnych przepisów dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej.

    Drugim z kolei celem projektu jest umożliwienie przyspieszenia wypłat środków beneficjentom poprzez ujednolicenie sposobu ich udzielania z procedurą wypłaty obowiązującą w ramach innych działań PO IG. Aktualnie wypłata dofinansowania premii technologicznej następuje dopiero po zrealizowaniu inwestycji technologicznej. W efekcie warunki funkcjonowania przedsiębiorstw korzystających z działania, o którym mowa była wyżej, były trudniejsze w porównaniu do warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, którym udziela się dotacji w ramach innych działań PO IG, gdzie są możliwe częściowe wypłaty dofinansowania już w trakcie realizacji inwestycji. Kwestia ta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorstw wprowadzających innowacyjne produkty i usługi, gdyż okres zwrotu tego typu inwestycji, jak wiemy, może być znacząco dłuższy w porównaniu do inwestycji powszechnych i typowych.

    W celu przyspieszenia wypłaty dofinansowania w projekcie nowelizacji ustawy przewiduje się możliwość występowania przez przedsiębiorcę z wnioskami o płatność pośrednią, które stanowiłyby podstawę do częściowej wypłaty premii technologicznej już po zrealizowaniu co najmniej 25% zakresu rzeczowego inwestycji. Umożliwienie tej częściowej wypłaty spowoduje wzrost motywacji przedsiębiorcy do sprawnej realizacji przedsięwzięcia, a co za tym idzie, do inwestowania w sposób jak najbardziej efektywny. (Dzwonek)

    Kolegów posłów, swoich poprzedników chciałbym uspokoić. Co prawda ta nowelizacja jest wprowadzana w ostatniej, wydawałoby się, chwili, ale na pewno zdążymy na czas, tak aby żaden z polskich przedsiębiorców na tym nie ucierpiał. Dlatego mając powyższe na względzie, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera przedmiotowy projekt zmiany ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.


203 wyświetleń