Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3658 i 3740).


Poseł Piotr Cieśliński:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw.

    Przedmiotowy projekt ustawy dotyczy zmiany przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Zawarte w niej uregulowania umożliwiają udzielanie przez banki komercyjne mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego na realizację inwestycji technologicznej. Część kredytu zostaje spłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie tzw. premii technologicznej. Celem inwestycji jest wdrożenie nowej technologii.

    Kredyt technologiczny jest działaniem funkcjonującym dotychczas w ramach Programu Operacyjnego ˝Innowacyjna gospodarska˝ na lata 2007-2013 pod nazwą: Kredyt technologiczny. W latach 2014-2020 przewiduje się jego realizację w ramach Programu Operacyjnego ˝Inteligentny rozwój˝ jako poddziałanie pod nazwą: Kredyt na innowacje technologiczne. Podobnie jak w minionej perspektywie finansowej celem Kredytu na innowacje technologiczne będzie wsparcie finansowe udzielane mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom w procesie wdrażania nowych technologii. Podobnie też jak dotychczas przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na spłatę części kredytu. Natomiast zasadniczej zmianie ulegnie definicja inwestycji technologicznej, na skutek proponowanych zmian modyfikacji ulegnie również tryb udzielania kredytu oraz system oceny wniosków o przyznanie premii technologicznej. Projekty inwestycyjne będą oceniane przez panel ekspertów, specjalistów w danej branży.

    Zakłada się, że realizacja tego instrumentu przyczyni się do osiągnięcia horyzontalnych celów PO IR, tj. wsparcia rozwoju innowacji ˝od pomysłu do rynku˝, a także stymulowania współpracy sektora nauki i biznesu ukierunkowanej na prowadzenie badań na potrzeby gospodarki.

    Proponowane w projekcie zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy do celów i wymogów zawartych w PO IR, jak również do nowych zasad udzielania pomocy regionalnej w latach 2014-2020. W dniu 12 lutego 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Program Operacyjny ˝Inteligentny rozwój˝ na lata 2014-2020. Do uruchomienia Kredytu na innowacje technologiczne, jednego z instrumentów PO IR, niezbędne jest szybkie wejście w życie programu pomocowego zawartego w ustawie, dostosowanego do nowych przepisów unijnych w zakresie pomocy publicznej.

    Wspomniane szybkie wprowadzenie zmian w ustawie jest rozwiązaniem korzystnym i oczekiwanym przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, a co za tym idzie - mającym pozytywne skutki dla gospodarki kraju. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji przyczyni się do szybkiego wsparcia środkami finansowymi inwestycji innowacyjnych przedsiębiorców.

    Mając to na uwadze, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska popiera przedmiotowy projekt zmiany ustawy wraz z poprawkami, które chciałbym złożyć na ręce pani marszałek. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw


129 wyświetleń