Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 2606).


Poseł Piotr Cieśliński:

    Dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Oczywiście mamy świadomość tego, że jest to proces ciągły, który wymaga ciągłego monitorowania, obserwowania, wyczulenia na potrzeby przedsiębiorców, a przede wszystkim zdroworozsądkowego i praktycznego podejścia do tematu. Ogromnie cieszy więc fakt, że dziś przystępujemy właśnie do procedowania i pierwszego czytania projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, bowiem jest to projekt, który odpowiada na problemy przedsiębiorców pojawiające się właśnie w praktyce wykonywania działalności gospodarczej, a więc - można by rzec - na problemy z życia wzięte.

    Takie działania jak wsparcie inwestycji, podniesienie efektywności i wydajności pracy, uproszczenie stosownych regulacji prawnych oraz zredukowanie niektórych obowiązków informacyjnych z pewnością przyczynią się do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że przedmiotowy projekt ustawy jest kontynuacją działań legislacyjnych podjętych już wcześniej, w latach 2011-2013, w postaci 3 ustaw, które weszły w życie i miały przede wszystkim charakter deregulacyjny i które do tej pory w znacznym stopniu ułatwiły i uprościły regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

    W projekcie ustawy zawarto 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, a ich realizacja wymaga wprowadzenia zmian w 30 ustawach. Zmiany te będą korzystnie oddziaływać przede wszystkim na małe i średnie przedsiębiorstwa, co również wymaga podkreślenia. Pan minister wspomniał o kwocie 900 mln zł oszczędności dla przedsiębiorców, które powinny pojawić się w pierwszym roku obowiązywania ustawy. To również bardzo cieszy i napawa optymizmem, jak myślę, przede wszystkim właśnie przedsiębiorców.

    Chciałbym podać kilka przykładów istotnych zmian zawartych w przedmiotowym projekcie ustawy, które w mojej ocenie mają znaczenie największe i są najbardziej istotne.

    Głównym celem regulacji jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich oraz terminali przeładunkowych wobec ośrodków zagranicznych. Ważne jest, aby towary krajowych importerów były odprawiane w naszych portach, ponieważ zwiększy to obroty towarowe i skróci czas składowania towarów do minimum. W Kodeksie pracy planowane są zmiany dotyczące badań osób starających się o pracę. I tak badaniom wstępnym nie będą podlegały osoby, które starają się ponownie o to samo stanowisko lub o stanowisko z takimi samymi warunkami pracy, o czym wspominał pan minister. Wspominał też o oszczędnościach w kwocie 160 mln zł wynikających z wprowadzenia tych zmian.

    Zwolnienie z podatku dochodowego nastąpi, gdy pracodawca zapewni pracownikom darmowy dojazd do miejsca pracy transportem zbiorowym, np. autobusem. Myślę, że to również znacznie upraszcza dotychczasowe przepisy. W projekcie przewidziano również ułatwienia dla eksporterów, którzy prościej będą mogli udowodnić spełnienie wymogów ustawowych.

    Doprecyzowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej przyczyni się do wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących uznawania orzeczeń sądów i trybunałów za informację publiczną. Dostępność orzeczeń przyczyni się do zapewnienia transparentności działania sądów i trybunałów oraz pozytywnie wpłynie na merytoryczny poziom wydawanych przez nie rozstrzygnięć, a także na poprawę stanu świadomości prawnej i pewność obrotu prawnego.

    Proponuje się również wprowadzenie zmian, które dają możliwość zwolnienia przedsiębiorców publicznych z corocznego obowiązku informacyjnego składania dokumentów i materiałów dotyczących przysporzeń ze środków publicznych. Przedsiębiorcy w tym przypadku składaliby oświadczenie o nieuzyskaniu przysporzeń ze środków publicznych w danym roku obrotowym oraz niewykorzystaniu przysporzeń ze środków publicznych uzyskanych w latach poprzednich. Jest to kolejna zmiana w myśl zasady: zamiana zaświadczenia na oświadczenie.

    Wiążąca informacja akcyzowa umożliwi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych uzyskanie na ich wniosek wiążącej organy podatkowe informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Przepisy przewidują również odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego o postaci prowadzonej ewidencji.

    W przepisach krajowych zawartych w ustawie o podatku akcyzowym nie implementowano postanowień, które przewidują, że państwa członkowskie mogą zezwolić, aby produkcja win przez małych winiarzy odbywała się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym, a przemieszczanie takich win miało miejsce w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza systemem EMCS. W konsekwencji oznacza to, że akcyzę należy zapłacić na terytorium kraju. Każda osoba fizyczna lub prawna, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium celnym, musi dopilnować, aby przewóz odbywał się na podstawie dokumentu towarzyszącego.

    Zastępowanie dotychczasowych oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw opałowych oświadczeniami składanymi w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą powinno zmniejszyć obciążenie administracyjne związane z obrotem olejami. W niniejszym projekcie ustawy zaproponowano także odstąpienie od stosowania obecnych konsekwencji dotyczących stawki akcyzy w przypadku, gdy dany podmiot nie złoży w terminie miesięcznego zestawienia oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw płynnych.

    Celem proponowanej nowelizacji jest również potrzeba doprecyzowania zasad zwrotu podatku akcyzowego w sytuacji dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu samochodów osobowych wcześniej niezarejestrowanych na terytorium kraju.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jestem przekonany, że wymienione przeze mnie najważniejsze, ale tylko niektóre, zmiany zawarte w procedowanym projekcie ustawy przyczynią się do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej i znacznie ją ułatwią. Dlatego też pragnę oświadczyć, że klub Platformy Obywatelskiej wyraża jak najbardziej pozytywną opinię o przedmiotowym rządowym projekcie ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Piotr Cieśliński - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.


116 wyświetleń