Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy.


Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Zapraszam dzisiaj na godz. 15.40, są dwa punkty, które minister sprawiedliwości będzie prezentował. Tam zapraszam do głębokiej debaty, ponieważ te dwa punkty są bardzo istotne. Jeden z podstawowych naszych projektów, który będę państwu przedstawiał dzisiaj w Wysokiej Izbie, jest to prawo ochrony świadka i pokrzywdzonego. Drugi projekt jest to wielka zmiana Kodeksu postępowania cywilnego. Jest to duża nowelizacja, która dotyczy z jednej strony ograniczenia kognicji sądu i dalszej informatyzacji sektora państwa, jakim jest wymiar sprawiedliwości. Niedługo też trafi do Wysokiej Izby, i też będziemy mogli na ten temat debatować, bo jutro trafia to na komitet stały, Prawo restrukturyzacyjne. W kolejności później trafi, już trafił do Wysokiej Izby projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych.

    Mówię o tych trzech projektach, ponieważ one też przedstawiają całą filozofię funkcjonowania ministerstwa i stanowią pewne określone bloki. Prawo ochrony świadka jest konsekwentną kontynuacją i filozofii ministerstwa - z jednej strony to, że obywatel jest w centrum całego wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony jest to też obudowanie wielkiej nowelizacji, wielkiej reformy, którą Wysoka Izba uchwaliła rok temu, czyli Kodeksu postępowania karnego. Tutaj też Wysoka Izba pracuje, i to pracuje bardzo intensywnie, nad nowelizacją Kodeksu karnego, w całym zakresie wykonywania kar. To państwo wiecie, nie będę szerzej tego tematu rozwijał. To jest też jeden z tych elementów, na którym ministerstwo będzie się skupiało, ponieważ samo uchwalenie - mam nadzieję, że Wysoka Izba przyjmie nowelizację Kodeksu karnego - nie zamyka sprawy. Dla nas jest bardzo ważne, żeby przygotować instytucje, które funkcjonują, służby, które funkcjonują w ramach ministerstwa, całego wymiaru sprawiedliwości, do tego, żeby to nie były przepisy martwe, tylko przepisy skuteczne.

    Drugi element, który jest bardzo istotny, o którym mówiłem, to jest nowa nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jest to cały blok, na którym się koncentrujemy. Celem naszym jest usprawnienie funkcjonowania sądów. Wiemy, że obywatele narzekają na przewlekłość funkcjonowania sądów, sędziowie uważają, że pewne procedury są zbyt rozbudowane, dlatego też jest nasza propozycja właśnie w formie wielkiej, dużej nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz są prace razem z KRS nad projektem ustawy o kognicji sądów. Ten projekt też, jak zakładamy, w tym roku trafi do Wysokiej Izby.

    Kolejny bardzo istotny element, tak jak mówiłem, to Prawo restrukturyzacyjne, dla nas prawo bardzo ważne, ważne wpisanie się w pewien istotny segment państwa, całkowicie nowa filozofia dotycząca zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw. Chcę tylko przypomnieć państwu, że obok tego pracujemy, i to też niedługo trafi do Wysokiej Izby, nad zmianą kodeksu prawa handlowego. To cała szeroka, wielka nowelizacja dotycząca organizacji spółek, rynku kapitałowego w spółkach, inaczej, potocznie i powszechnie nazywana w obiegu publicznym ustawą o spółce beznominałowej.

    Kolejny element, na który chciałbym też państwu zwrócić uwagę, w dziedzinie prawa gospodarczego, który też w jakiś sposób stanowi pewien element, jeśli chodzi o prawo, kodeks w spółkach handlowych, jest to pewien element funkcjonowania może deregulacji czy uproszczenia formuły funkcjonowania przedsiębiorców. Jest to też wpisywane w proces deregulacji. W Wysokiej Izbie jest trzeci człon deregulacji, trzecia transza deregulacyjna. Trwają prace nad kolejnymi, trudno to nazwać transzami, ale kolejnymi segmentami deregulacji.

    Co jest istotne, dla nas bardzo ważna sfera - i to się też łączy, i w projekcie, do dyskusji nad którym dzisiaj też serdecznie państwa zapraszam, czyli nowelizacji tej wielkiej Kodeksu postępowania cywilnego - jest to sfera informatyzacji sądów. Jak państwo wiecie, konsekwentnie informatyzujemy sale sądowe. W tym roku jest informatyzacja sal sądowych na poziomie sądów rejonowych. Sądy apelacyjne i sądy okręgowe zostały już zinformatyzowane. Wprowadzony został e-protokół. W tej nowelizacji pochyliliśmy się nad uwagami sędziów, nad pewnymi mankamentami funkcjonujących postępowań podczas rozpraw w zakresie e-protokołu, dlatego też wprowadzona jest ta zmiana.

    Warto też państwa poinformować, bo o tym głośno nie mówiliśmy, że wprowadzony został i funkcjonuje od 1 lipca Krajowy Rejestr Karny, zinformatyzowany, w pełni dostępny dla wszystkich obywateli. Tak samo funkcjonuje rejestr dotyczący ksiąg wieczystych. Każdy może już odpis z księgi wieczystej uzyskać z każdego miejsca w Polsce przez komputer.

    Kolejnym elementem będą kolejne portale i kolejne sfery informatyzacji wymiaru sprawiedliwości i tworzenie nowych rejestrów. Bardzo ważnym projektem jest zinformatyzowanie tzw. rejestracji w ciągu 24 godzin spółek - nie tylko spółek z o.o., ale chcemy też i spółki jawnej, spółki komandytowej, tak żeby ten obrót był funkcjonalny i bardzo skuteczny dla państwa.

    Tak jak podkreślam, dzisiaj będziemy na ten temat więcej dyskutowali, więc bardzo serdecznie państwa zapraszam. To są dwa bardzo poważne projekty, to są bardzo poważne debaty, ale świadczą one o naszej filozofii. Z jednej strony, i to jest dla nas bardzo istotne - obywatel w centrum całego systemu. System musi być transparentny dla obywatela, jasny i czytelny, cały wymiar sprawiedliwości. No i element bardzo też dla nas istotny, którego nie chcemy zgubić, to właśnie usprawnienie, i tego od nas obywatele oczekują, obok tych elementów, o których powiedziałem przedtem, tych założeń, czyli przyspieszenie procedur w sądach. Na tym jesteśmy skoncentrowani i konsekwentnie do tego zmierzamy.

    O wielu naszych inicjatywach mógłbym jeszcze dosyć dużo mówić, ale państwo będziecie zasypywani przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jesteście od lipca systematycznie. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk)Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.


94 wyświetleń

Zobacz także: