Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku komendanta głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Wojciecha Penkalskiego (druk nr 2595).


Poseł Wojciech Penkalski:

    Dziękuję.

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Chciałbym się odnieść, a przede wszystkim przeprosić za to, że wielokrotnie przekraczałem prędkość, a co za tym idzie, zmuszałem organy ścigania, organy kontrolne do wszczęcia wszelkich procedur. Chciałbym przede wszystkim podkreślić w tej Wysokiej Izbie to, że nigdy nie zasłaniałem się immunitetem poselskim. Przytoczę słowa mojej przedmówczyni, posłanki sprawozdawczyni: ˝Pan Wojciech Penkalski zaprzeczył twierdzeniom mężczyzn i nie przyznał się do popełnienia wykroczenia, wobec powyższego został poinformowany przez podejmujących interwencję policjantów, że zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu. Wskazać należy, że w trakcie interwencji pan Wojciech Penkalski nie informował, że jest posłem na Sejm˝. Co za tym idzie, w 100% nie zasłaniałem się immunitetem. Kolejne moje wykroczenie - pani posłanka przedmówczyni informowała o tym w imieniu komisji - ˝za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym nakłada mandat karny kredytowany w wysokości 200 zł˝, za naruszenie to zostanie również przypisanych 6 punktów. ˝Pan Wojciech Penkalski pouczony o prawie do odmowy przyjęcia mandatu wyraził zgodę na jego przyjęcie˝ - na przyjęcie mandatu w wysokości 200 zł. I ciąg dalszy: ˝Asystujący podczas interwencji sierżant sztabowy Oskar w trakcie przeglądania dokumentów rozpoznał w osobie pana Wojciecha Penkalskiego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, o czym niezwłocznie poinformował swojego kolegę. W związku z powyższym policjant odstąpił od stosowania wobec sprawcy wykroczenia postępowania mandatowego˝.

    Jeszcze raz podkreślam: przepraszam za swoje zachowanie, przepraszam za to, że wielokrotnie naruszałem prędkość. Kilka wniosków jest typową manipulacją policji w powiecie lidzbarskim, są tu elementy prowokacji, ale w żaden sposób to mnie nie usprawiedliwia.

    Chciałbym też poinformować Wysoką Izbę, panią marszałkinię, że odnośnie do wszystkich dotychczasowych wniosków, które wpłynęły do mojego biura poselskiego bądź do skrzynki poselskiej, składałem stosowne dokumenty - że zrzekam się immunitetu poselskiego co do tych poszczególnych spraw. Ale, co jest też ważne i warte podkreślenia, 2 lata temu przyjąłem mandat karny, również nie informując, że jestem posłem, i miałem w międzyczasie trzy rozprawy sądowe, ponieważ wycofano ten mandat. Tak że komisja regulaminowa powinna zająć się wreszcie przede wszystkim procedowaniem ustawy dotyczącej uchylenia immunitetów wszystkich posłów. Dziękuję. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński)Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.


87 wyświetleń