Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2308 i 2332).


Poseł Wojciech Penkalski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Panie Generale! Procedowana w Wysokiej Izbie ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw ukierunkowana jest na proces doskonalenia zarówno organizacji, jak i funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych. Okres, w którym swój byt zaznaczyły NSR, pozwala na sformułowanie kilku wniosków dotyczących naboru na stanowiska służbowe wytypowane w jednostkach wojskowych na ich potrzeby. Wnioski te umożliwiają przygotowanie niezbędnych poprawek, które niewątpliwie wpłyną na wzrost atrakcyjności służby, a także zracjonalizują dysponowanie zasobami adekwatnie do potrzeb i możliwości.

    Ustawa zakłada wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych w zakresie stworzenia swoistej pragmatyki służbowej żołnierzy rezerwy, którzy wykonują swoje obowiązki w ramach NSR. Ponadto zmiany dotyczyć mają szkolenia żołnierzy rezerwy, systemu motywacyjnego i zachęt do służby, jak również relacji z pracodawcami, organizacjami społecznymi o charakterze proobronnym i innymi podmiotami na rzecz ochotniczego naboru i wykonywania obowiązków w ramach NSR. Są to zmiany uzasadnione i potrzebne.

    Wysoka Izbo! Inny wymagający pilnych regulacji problem stanowi służba przygotowawcza jako wstęp do Narodowych Sił Rezerwowych. Moje biuro poselskie to prawie WKU. Osoby, które chcą uregulować służbę wojskową, wręcz proszą o założenie munduru. Dziękuję.Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.


154 wyświetleń