Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (druki nr 2170 i 2358).


Poseł Wojciech Penkalski:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu wobec procedowanego projektu ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Mówimy o projekcie z druków nr 2170 i 2358.

    Wysoka Izbo! Obecnie regulacje prawne, które dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie czasu pracy, które znalazły swoją regulację w dziale szóstym Kodeksu pracy. Podkreślić należy, że strefa działań wojennych stanowi specyficzne środowisko, w którym praca ta jest świadczona. Kodeks pracy wraz z ograniczeniami zeń wynikającymi jest dużym utrudnieniem prawnym w odniesieniu do właściwego, czyli funkcjonującego w sposób optymalny, kontyngentu wojskowego. Implikuje to ponadto znaczne konsekwencje finansowe w postaci wypłat gratyfikujących pracę w godzinach nadliczbowych.

    Strefa działań wojennych to przestrzeń, w której trudno w sposób jednoznaczny dokonać identyfikacji zadań wykonywanych przez pracowników w czasie pracy, jak również w czasie od niej wolnym. Brak funkcjonowania właściwych unormowań prawnych powoduje, że zatrudnieni w polskich kontyngentach wojskowych pracownicy występują z roszczeniami w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, traktując przepracowane godziny jako nadliczbowe. Kwestii tej nie rozwiązuje także zamysł zatrudnienia w kontyngentach większej liczby pracowników, adekwatnej do zakresu zadań, gdyż stan osobowy kontyngentu wynika z postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jest w nim w każdym konkretnym przypadku określany. Ponadto na taki stan rzeczy mają wpływ deficyty kadrowe występujące w niektórych specjalnościach, wynikające z naturalnego zapotrzebowania na takich, a nie innych pracowników.

    Godny podkreślenia jest także fakt dobrowolnego, nieprzymuszonego zgłaszania gotowości podjęcia pracy w ramach kontyngentu przez tych pracowników. Dokonują oni więc z pełną świadomością wyboru takiej pracy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Specyficzne warunki pracy rekompensowane są odpowiednio wyższym wynagrodzeniem, obejmującym dodatki wojenny i zagraniczny. Wysokość tych dodatków jest ustalana w sposób adekwatny do czasu przebywania pracownika w kontyngencie wojskowym. Dodatki te wypłacane są także za pracę w niedziele i święta, bez względu na fakt, czy pracownik świadczył wtedy pracę, czy też nie. Ten racjonalny system wynagrodzeń w pełni rekompensuje uciążliwości wynikające z charakteru pracy w tych warunkach. Wyłączenie spod jurysdykcji działu szóstego Kodeksu pracy tych pracowników skutkować będzie usunięciem ograniczeń dotyczącym czasu pracy.

    Projekt ustawy wprowadza nową regulację dotyczącą odrębnych od dotychczasowych zasad dotyczących czasu pracy, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji przełożonego w miejscu pracy. Procedowane regulacje wprowadzają inne niż zawarte w Kodeksie pracy normy w celu zapewnienia zatrudnionym pracownikom odpowiedniego wypoczynku poza sytuacjami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostki wojskowej, ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pragnę oświadczyć, że w imieniu...

    (Głos z sali: Marszałkini.)

    Przepraszam.

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pragnę oświadczyć, iż w imieniu klubu poselskiego, który mam zaszczyt reprezentować, informuję, że nasze ugrupowanie poprze w całości procedowany projekt ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.


222 wyświetleń