Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1278 i 1673).


Poseł Wojciech Penkalski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Generale! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1278.

    Będący przedmiotem dzisiejszych obrad projekt ustawy w ocenie klubu ma doniosłe znaczenie dla żołnierzy zawodowych. Zaproponowane rozwiązania zmierzają do poprawy warunków służby żołnierzy zawodowych, w szczególności do jej ustabilizowania. Omówione i przyjęte w ramach prac komisji rozwiązania stwarzają żołnierzom zawodowym możliwość rozwoju zawodowego bez konieczności zmiany jednostki wojskowej, w której służą. Możliwość taka z jednej strony zwiększy stabilizację zawodową i rodzinną żołnierzy, a z drugiej strony wpływać będzie na efektywniejsze realizowanie przez nich zadań, przy wykorzystaniu zdobytego doświadczenia i umiejętności w służbie na stanowisku służbowym zajmowanym przez dłuższy czas.

    Szczególny charakter pracy żołnierza zawodowego, jakim jest pełniona przez niego służba oraz związana z tym dyspozycyjność, wymagania w zakresie wysokiego stopnia mobilności nakazują zastosowanie szczególnego trybu rozwiązań legislacyjnych wobec tej grupy zawodowej. Obecnie brak poczucia stabilności w zakresie zatrudniania powoduje, że kadra żołnierzy zawodowych nie ma poczucia bezpieczeństwa socjalnego. To właściwe zabezpieczenie kwestii związanych z drogą awansu powinno gwarantować właściwy poziom wykonywanych obowiązków służbowych.

    Kadra żołnierzy zawodowych to wyselekcjonowana grupa ludzka o właściwym sobie ogromnym potencjale osobistych predyspozycji do wykonywania najbardziej złożonych i niebezpiecznych zadań. Możliwość posiadania tych walorów jest szczególnym darem, ale wymaga też codziennej, ustawicznej pracy szkoleniowej. W żołnierską służbę uwikłany jest także los rodzin żołnierzy, ich życie pozazawodowe. W konsekwencji fakt ten niesie szereg wyrzeczeń i niedogodności dla bliskich żołnierzom osób. Zaproponowane rozwiązania legislacyjne pozwolą na złagodzenie często trudnych wyborów życiowych związanych z żołnierskim bytem.

    W ocenie klubu zaproponowane w omawianym projekcie rozwiązania w dużej mierze wpływają również na uatrakcyjnienie zawodu żołnierza zawodowego. Do rozwiązań, które zasługują na szczególną uwagę, można zaliczyć: coroczne opiniowanie służbowe żołnierzy zawodowych, którego celem będzie ocena wywiązywania się żołnierza z obowiązków na stanowisku służbowym, ocena jego kompetencji i predyspozycji oraz wyznaczenie kierunków rozwoju zawodowego i potrzeb szkoleniowych opiniowanego żołnierza, a także możliwość wyznaczenia żołnierza zawodowego na niższe stanowiska służbowe za jego zgodą. To rozwiązanie ma doniosłe znaczenie dla żołnierzy zawodowych, będzie zwiększało ich poczucie bezpieczeństwa, w szczególności w okresie zmian organizacyjnych Sił Zbrojnych, gdy w ich wyniku mogą być likwidowane stanowiska zajmowane przez żołnierzy zawodowych lub jednostki wojskowe, a brak będzie możliwości wyznaczenia żołnierzy na stanowiska odpowiadające posiadanym przez nich stopniom wojskowym i kwalifikacjom. Między innymi przewiduje się również likwidację tzw. martwych stopni zakładającą, że podoficerowie zawodowi posiadający stopnie wojskowe zachowane na podstawie art. 170 ust. 1 wojskowej ustawy pragmatycznej będą mianowani na wyższe istniejące stopnie wojskowe, na przykład starszy plutonowy na stopień sierżanta itd. Oczywiście w tak krótkim wystąpieniu nie sposób wykazać wszystkich ważkich dla żołnierzy zawodowych rozwiązań.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Generale! Wysoka Izbo! Przyjęcie tego projektu w tym kształcie to bezsprzecznie wyraz szacunku i uznania dla tej grupy zawodowej, zapomnianej i niejednokrotnie lekceważonej, tak też traktowanej w trakcie pokoju, jednocześnie docenianej w czasach, gdy brak jest poczucia bezpieczeństwa militarnego. Zapisy przyjęte w procedowanym projekcie ustawy mają szansę przywrócić właściwe proporcje w tym względzie.

    Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota pragnę oświadczyć, że ugrupowanie, które reprezentuję, rekomenduje dalsze prace nad omawianym projektem. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Penkalski - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.


96 wyświetleń