Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2603).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 2603.

    Projekt zawiera zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacja podatkowa oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przedłożone zmiany mają na celu poprawę procesów wymiany informacji i przepływu dokumentów pomiędzy organami administracji podatkowej a płatnikami oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do przekazywania administracji podatkowej informacji dotyczących opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, a także między organami administracji podatkowej a podatnikami, płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

    Oprócz przyspieszenia procesu obiegu dokumentów i procesu rozliczania realizacji obowiązków wynikających z ustaw podatkowych nowe rozwiązania umożliwiają wychwytywanie przypadków unikania opodatkowania i korektę błędów w rozliczeniach. Projekt zakłada wprowadzenie zasady składania deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych i większości deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracje te w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych byłyby obligatoryjnie uwierzytelnione podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą podpisu elektronicznego niekwalifikowanego. Rozwiązanie to wydaje się celowe i zasadne. Polska administracja pod względem stopnia cyfryzacji jest opóźniona w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań usprawni procesy realizacji przez podatników ich obowiązków podatkowych i zmniejszy koszty związane z realizacją tych obowiązków.

    Biorąc powyższe pod uwagę, Klub Poselski Twój Ruch będzie głosował za skierowaniem projektu do dalszych prac. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2014 roku.


55 wyświetleń

Zobacz także: