Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

37 i 38 punkt porządku dziennego:  37. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2616).
  38. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk nr 2617).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Poselskiego Twój Ruch dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 2616 i 2617.

    Od 1 stycznia 2015 r. mają obowiązywać przepisy wprowadzające kluczowe zmiany w ustawie o rehabilitacji, które modyfikują Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od tej chwili fundusz nie będzie funkcjonował jako osobowość prawna, stanie się odrębnym rachunkiem bankowym. Biuro funduszu będzie funkcjonowało jako biuro obsługi funduszu w postaci jednostki budżetowej ministra pracy i polityki społecznej.

    Już w 2011 r. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych sygnalizowało problemy dotyczące zmian, wysyłając pismo do premiera rządu, pana Donalda Tuska. W piśmie tym zwracało uwagę na problem braku osobowości prawnej PFRON. Ja to zacytuję. Punkt 1: zostanie przekształcony w fundusz celowy ulokowany na osobnym koncie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej; de facto oznacza to poddanie go rygorom i włączenie do budżetu państwa. Punkt 2: zostaną zlikwidowane organa kolegialne funduszu, tzn. zarząd i rada nadzorcza, a decyzje podejmować będzie pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych i minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego przy pomocy osobnych struktur organizacyjnych, obu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Punkt 3: zostaną zlikwidowane oddziały regionalne PFRON, a ich pracownicy będą przejęci przez samorządy wojewódzkie. Jednocześnie realizacja zadań przeznaczonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do finansowania z funduszu nie została w nowej sytuacji klarownie zabezpieczona.

    Obecna nowelizacja proponuje innowacyjne rozwiązania, które skłaniają się ku utrzymaniu stabilnego i silnego systemu zarządzania środkami funduszu. Jest to możliwe tylko i wyłącznie przy zachowaniu osobowości prawnej funduszu oraz jego organów. Co więcej, pozostawienie osobowości prawnej funduszu nie wpłynie na ograniczenie kompetencji ministra pracy i polityki społecznej, czyli minister nadal będzie kontrolował fundusz oraz wpływał na działalność funduszu. Na arenie międzynarodowej państwowe fundusze celowe narzucają konieczność podejmowania specjalnych zasad zarządzania w każdej dziedzinie. Utracenie przez fundusz osobowości prawnej jest niekorzystne dla środowiska osób niepełnosprawnych, dlatego może się spotkać z dezaprobatą.

    W trosce o dobro i zdrowie osób niepełnosprawnych Klub Poselski Twój Ruch popiera obydwa projekty i jest za skierowaniem ich do dalszych prac, ale w dalszej części będziemy popierać pierwszy projekt, projekt zawarty w druku nr 2616, ponieważ jest to jakieś rozwiązanie systemowe, a projekt zawarty w druku nr 2617 jest tylko chwilową protezą, która ma jedynie odwlec w czasie ten problem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.


59 wyświetleń

Zobacz także: