Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druki nr 2390 i 2412).


Poseł Sprawozdawca Mirosław Pluta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Infrastruktury przedstawię sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, druk nr 2390.

    Projekt wpłynął do Sejmu 12 maja 2014 r., a 16 maja 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania w komisji. Odbyło się ono 27 maja 2014 r. Porządek posiedzenia komisji przewidywał zapoznanie się z uzasadnieniem wnioskodawców projektu oraz debatę.

    Głównym celem projektu jest uregulowanie zagadnień związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt K 37/12. Biorąc pod uwagę uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, projekt ustawy proponuje odejście od różnicowania podmiotów na podstawie kryteriów wielkości przedsiębiorstwa, umożliwia dużym przedsiębiorcom zgłaszanie swoich roszczeń w oparciu o poprzednią ustawę według mechanizmu obowiązującego dotychczas, dając jednocześnie czas na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

    W trakcie posiedzenia komisji główne uwagi do projektu dotyczyły przede wszystkim terminu przedstawienia projektu. Pytano o wpływ na budżet państwa oraz o liczbę firm, których może dotyczyć projekt. Zaproponowano powołanie podkomisji, której zadaniem byłoby rozszerzenie listy poszkodowanych. Wskazano na potrzebę niezwłocznego uchwalenia ustawy oraz potwierdzono, że powstała ona przy dużym współudziale przedsiębiorców. Zgłoszone poprawki miały charakter redakcyjno-legislacyjny.

    Pragnę poinformować, że projekt ustawy z druku nr 2390 wraz z przyjętymi poprawkami został przyjęty stosunkiem głosów 11 za, przy braku głosów przeciw i 3 głosach wstrzymujących się.

    Przedstawiając Wysokiej Izbie sprawozdanie, wnoszę w imieniu komisji o uchwalenie załączonego projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.


202 wyświetleń

Zobacz także: