Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2315).


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałbym odnieść się do art. 22ad projektowanej ustawy, gdzie w ust. 2 jest zapisane, że rada pedagogiczna szkoły podstawowej za zgodą organu prowadzącego może ustalić w zestawie inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez właściwego ministra. W następnym ustępie jest zapisane, że koszt zakupu podręcznika innego niż zapewniony przez ministra pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową. Pytanie zadaję w imieniu wójta gminy Kościan - miałem przyjemność być w tej gminie dyrektorem zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Ten już wieloletni wójt zadał mi konkretne pytanie i prosił, żebym tutaj je powtórzył, ponieważ ma obawy co do furtki pozostawionej w tym ustępie, a konsekwencje tego ma ponieść organ prowadzący, oczywiście konsekwencje finansowe. I pytanie: Skoro podręcznik przeszedł proces oceny merytorycznej i został zatwierdzony przez ministra, to dlaczego daje się możliwość jego zakwestionowania przez radę pedagogiczną oraz dlaczego za to ma zapłacić organ prowadzący? Według wójta jest to kolejne obciążenie finansowe samorządu lokalnego. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.


295 wyświetleń

Zobacz także: