Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druki nr 3384 i 3446).


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zaproponowana zmiana w ustawie o usługach turystycznych jest bardzo ogólna i wprowadzenie wyłącznie treści zaproponowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki może rodzić dalsze wątpliwości interpretacyjne przepisów prawnych. W niniejszym projekcie nie wskazano, z jakiego źródła mają pochodzić środki finansowe na pokrycie kosztów sprowadzenia turystów do kraju. Jedynie w uzasadnieniu do projektu ustawy zaznaczono, iż środki te miałyby pochodzić z obowiązkowego zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego biura, nie określono jednak ścieżki postępowania w sytuacji, gdyby suma takiego zabezpieczenia okazała się niewystarczająca na ten cel. Ponadto, jak pokazało doświadczenie lat ubiegłych, sytuacja niewypłacalności podmiotu wpisanego do rejestru działalności regulowanej i konieczność sprowadzania turystów takiego biura do kraju każdorazowo rodziły dodatkowe koszty administracyjne dla urzędów marszałkowskich, a w skrajnych przypadkach brak środków z zabezpieczeń finansowych na ten cel spowodował powstanie kosztów związanych z zapewnieniem transportu dla turystów. W ocenie skutków regulacji natomiast wskazano, iż (Dzwonek) omawiany projekt zmiany ustawy nie będzie wywoływał dodatkowych...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Panie pośle, proszę pytanie zadać.

    Poseł Wojciech Ziemniak:

    ...skutków finansowych.

    W związku z tym trzy krótkie pytania. Pierwsze: Dlaczego w projekcie ustawy nie wskazano jednoznacznie, z jakiego źródła mają pochodzić środki finansowe na pokrycie kosztów związanych ze sprowadzaniem turystów do kraju przez marszałków województw?

    Drugie: Jaki podmiot przejmie odpowiedzialność za sprowadzanie turystów oraz z jakiego źródła mają pochodzić środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju w przypadku, gdy środki z zabezpieczenia finansowego niewypłacalnego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego okażą się niewystarczające na ten cel?

    I trzecie: Czy w związku z nałożeniem na marszałków województw dodatkowych zadań związanych ze sprowadzaniem turystów do kraju w przypadku niewypłacalności biur podróży mogą oni liczyć na odpowiednie zabezpieczenie środków finansowych na obsługę tych zadań? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


72 wyświetleń

Zobacz także: