Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy Prawo pocztowe (druki nr 801 i 890).


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Projekt ustawy Prawo pocztowe wprowadza pojęcia operatora pocztowego, czyli przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, oraz operatora wyznaczonego, tzn. operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych; w domyśle chodzi o Pocztę Polską. Projekt wyraźnie określa zakres kompetencji tych operatorów. I tak art. 15 ust. 1 stanowi o tym, w jaki sposób następuje zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej. W szczególności uwagę zwraca pkt 3, który głosi, iż do przyjmowania przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z pomocy społecznej, a także przekazów pocztowych na tereny wiejskie będzie uprawniony wyłącznie operator wyznaczony. Operator wyznaczony jest obowiązany do przyjmowania przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych i pozostałych, o których wspomniałem, a zatem mieszkańcy terenów wiejskich uzależnieni są od działalności operatora wyznaczonego. (Dzwonek)

    Teraz pytanie. Czy zapis ten nie jest sprzeczny z zasadami wolnego rynku? Uzależnia on mieszkańców obszarów wiejskich od usług operatora wyznaczonego. Niepokój budzi też sytuacja, w której nierentowne dla operatora wyznaczonego może się okazać wspieranie prowadzenia agencji pocztowych, a mieszkańcy terenów wiejskich zostaną pozbawieni dostępu do placówek operatora. Czy przewidziane są gwarancje dostępu do usług operatora wyznaczonego na terenach wiejskich? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.


370 wyświetleń

Zobacz także: