Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 193 i 220).


Poseł Edmund Borawski:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

    W związku z przedłożonym Wysokiej Izbie projektem ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego co do zasady akceptuje ogólne założenia leżące u podstaw projektu. Zgodzić się trzeba z uzasadnieniem projektu, iż dążyć należy do racjonalizacji wydatków publicznych oraz zmniejszenia poziomu zatrudnienia w administracji publicznej przy zapewnieniu pełnej i sprawnej realizacji zadań powierzonych organom administracji publicznej, a w tym przypadku zadań realizowanych obecnie przez delegatury terenowe ministra właściwego dla spraw skarbu państwa.

    Uwzględniając sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa i zgłoszone poprawki, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.


155 wyświetleń

Zobacz także: