Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

32 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.˝ (druk nr 2275) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 2442).


Poseł Edmund Borawski:

    Wysoki Sejmie! Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego prezentuję stanowisko dotyczące przedstawionego przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdania z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.˝ wraz ze stanowiskiem komisji (druki nr 2275 i 2442).

    Wysoki Sejmie! Ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. powołano do życia Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. Działalność rozpoczęła ona 15 marca 2006 r. Kolejne lata funkcjonowania tej instytucji potwierdzają zasadność jej powołania. Głównym celem funkcjonowania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jest ochrona praw i interesów Skarbu Państwa. To instytucja ściśle prawnicza, do której zadań należy: wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym; zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi; zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych. Prokuratoria jest także organem opiniodawczym w sprawach dotyczących istotnych praw i interesów Skarbu Państwa.

    Najważniejszą kwestią w działalności prokuratorii z punktu widzenia państwa jest jej skuteczność. Z danych przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że w kwestii zastępstwa procesowego prokuratoria wygrała ponad 2500 spraw skierowanych przeciwko Skarbowi Państwa, a liczba przegranych spraw wynosi powyżej 100. Widać wyraźnie skuteczność, z jaką działa ta instytucja. Za każdą z wygranych spraw stoją bardzo duże środki finansowe, które Skarb Państwa, czyli polski podatnik, musiałby pokryć, gdyby nie skuteczność urzędników.

    Kolejną grupą zagadnień, do których należy się odnieść, stanowi udział w działalności legislacyjnej. Prokuratoria opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących praw lub interesów Skarbu Państwa. W 2013 r. wpłynęło 730 wniosków o opinie legislacyjne, zdecydowaną większość stanowią projekty rozporządzeń ministra oraz projekty ustaw. W swoich opiniach prokuratoria skupia się na sygnalizowaniu wątpliwości dotyczących niespójności bądź niejasności regulacji prawnych z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa. Ważną rolę radcowie prokuratorii odgrywają w Rządowym Centrum Legislacji, służąc wsparciem merytorycznym.

    Charakter spraw prowadzonych przez prokuratorię jest bardzo bogaty, można tu wymienić m.in. sprawy międzynarodowe, postępowania arbitrażowe, postępowania w związku z wadliwymi decyzjami administracyjnymi czy roszczenia związane z tzw. dekretem o gruntach warszawskich. Przy takim katalogu zadań zatrudnienie wynosi jedynie 182 osoby, a według początkowego rządowego założenia miało być 525 osób. Ta grupa osób skutecznie dba o interesy Skarbu Państwa. Gdy analizuje się dane z ostatnich pięciu lat, widać, że wzrasta skuteczność działalności prokuratorii, przy budżecie wynoszącym około 31 mln zł rocznie. Ze względu na stopień skomplikowania materii wielu spraw prowadzonych przez Prokuratorię Generalną z uznaniem należy odnieść się do skuteczności tej instytucji w postępowaniach przed sądami.

    Wysoki Sejmie! Podsumowując, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego docenia bardzo ważną rolę, jaką odgrywa Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, i będzie głosował za przyjęciem sprawozdania z działalności za rok 2013. Dziękuję.Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.


149 wyświetleń

Zobacz także: