Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druki nr 533 i 652).


Poseł Edmund Borawski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko dotyczące projektu ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.

    Aktualnie zagadnienie etykietowania w prawie europejskim regulowała dyrektywa Rady 92/75, natomiast szczegóły były określone w dyrektywach wykonawczych. W Polsce przepisy związane z etykietowaniem urządzeń zostały wdrożone ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z późniejszymi zmianami. Dotychczas obowiązkowi etykietowania podlegały urządzenia gospodarstwa domowego, natomiast wdrożenie ustawy pozwoli wypełnić postanowienia dyrektywy 2010/30 Parlamentu Europejskiego i Rady i poszerzyć etykietowanie o inne produkty wykorzystujące energię oraz produkty niezużywające energii, lecz mające wpływ na jej zużycie.

    Wdrożenie w życie przedmiotowej regulacji będzie skutkowało następującymi zmianami w odniesieniu do kwestii etykietowania. Powiększony zostanie asortyment produktów objętych obowiązkiem etykietowania, reklamy prasowe, elektroniczne będą obowiązkowo informować o klasie energetycznej produktów zużywających energię, zostanie utworzony szeroki system kontroli egzekwujący obowiązek informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, zmienione zostaną przepisy o odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących etykietowania.

    Ustawa nakłada na dostawców oraz dystrybutorów produktów wykorzystujących energię obowiązek ich etykietowania i zamieszczania rzetelnych i porównywalnych informacji dotyczących zużycia energii. Pozwoli to konsumentom na wybór tych produktów, które zużywają mniej energii i będą tańsze w użytkowaniu. Ważny jest również aspekt racjonalnego zużycia surowców naturalnych oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Należy oczekiwać, że konieczność zamieszczania rzetelnej informacji o zużyciu energii wpłynie na rozwój innowacyjności produktów zużywających energię, dostępność ich na rynku i podniesienie efektywności energetycznej oraz zapewni większe bezpieczeństwo użytkownikom. Wprowadzenie zawartych w projekcie ustawy unormowań służyć powinno pełnemu wdrożeniu dyrektywy i zapewnieniu poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję za uwagę.Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.


127 wyświetleń

Zobacz także: