Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druki nr 455 i 653).


Poseł Edmund Borawski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko w sprawie przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

    Jak wynika z druku nr 455, projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Z tego względu szczególnej wagi nabierają wątpliwości i zastrzeżenia co do zgodności projektu z regulacjami unijnymi wyrażone przez ministra spraw zagranicznych w pismach z dnia 24 maja i 31 sierpnia 2012 r.

    Pobieżnie przypomnieć jedynie należy, że w części dotyczącej art. 24 ust. 1 projektu wątpliwości te dotyczą zgodności z art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, których wyjaśnienie powinno nastąpić wraz z wydaniem wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości w jednym z toczących się przed nim postępowań. W pozostałej części wątpliwości co do zgodności z regulacjami unijnymi dotyczą obawy naruszania zasad proporcjonalności przez zbyt szeroko przyjęte w projekcie wykluczenie wykonawcy, przewidziane w art. 24 projektu ustawy.

    Z uwagi na znaczną objętość zarówno samego projektu, jak i jego uzasadnienia w tym wystąpieniu nie sposób odnieść się do wszystkich szczegółowych zapisów projektu. Wskazać jednak należy, że również pozostałe krytyczne opinie, zarówno Narodowego Banku Polskiego, jak i stowarzyszenia pracodawców polskich Lewiatan, wydają się zasługiwać na uwagę i szczegółowe rozpatrzenie w dalszych pracach komisji. Istotne jest przy tym, że w części dotyczącej podstaw i zakresu wykluczenia wykonawców opinie te w pewnym stopniu dotyczą tej samej tematyki i uzupełniają wątpliwości podnoszone przez ministra spraw zagranicznych. Z drugiej strony należy wykazać, że projekt niewątpliwie dotyczy istotnych kwestii ważnych dla interesu publicznego. Wobec tego konieczna jest dalsza praca nad treścią powyższego projektu, tak aby zapewnić realizację jego celów i wyeliminować jego niedoskonałości i wątpliwości co do jego treści.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za skierowaniem projektu do dalszych prac. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.


99 wyświetleń

Zobacz także: