Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druki nr 635 i 662).


Poseł Edmund Borawski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko w sprawie przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

    W głównej swojej części projekt wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2008/48 Parlamentu Europejskiego i Rady zawierającą dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Wobec tego przyjęcie projektu jest konieczne z uwagi na wiążące Rzeczpospolitą Polską regulacje Unii Europejskiej. Niezależnie od tego również treść i cel regulacji w całości zasługują na uznanie. Wobec zmieniającej się rzeczywistości rynkowej i ciągłego wzrostu znaczenia kredytu konsumenckiego konieczne jest zapewnienie słabszym, nieprofesjonalnym uczestnikom obrotu, czyli konsumentom, realnej i skutecznej ochrony przed naruszającymi ich interesy, a często również zasady współżycia społecznego i uczciwego obrotu, praktykami podmiotów udzielających takich kredytów. W szczególności temu właśnie służy ujęta w przedmiotowym projekcie ustawy definicja rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

    Dotychczasowe regulacje - potwierdzają to nasze doświadczenia, jak i doświadczenia wszystkich państw członkowskich wchodzących w skład Unii Europejskiej, co zostało wyrażone w stanowisku Komisji Europejskiej - nie były wystarczające do zapewnienia jednolitego sposobu obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów na czas nieokreślony lub kredytów spłacanych w całości w powtarzających się okresach i nie przystają już one do sytuacji na rynku.

    W tej sytuacji bez projektowanej zmiany ustawy nie może być zrealizowany podstawowy cel regulacji. Bez precyzyjnych i określonych ustawowo reguł konsumenci nie mogą precyzyjnie porównać ofert różnych podmiotów i skazani są na bardzo zwodne i często mylące informacje pochodzące od tych podmiotów. Stwarza to niebezpieczeństwo zaburzenia reguł uczciwej konkurencji na rzecz różnych zabiegów wprowadzających konsumentów w błąd i co za tym idzie, masowych, niekorzystnych dla konsumentów transakcji. Ryzyko takie jest prawdopodobne zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego skutkującego często pogorszeniem się warunków życia ludzi i zadłużeniem znacznej liczby gospodarstw domowych.

    Z uwagi na trudne wybory, przed którymi stoją polskie rodziny, tym istotniejsze jest, by mogły ich one dokonywać w oparciu o rzetelne i jednoznaczne dane. Umożliwienie zapoznania się konsumentom z takimi danymi leży w żywotnym interesie społecznym, wobec czego niezależnie od zobowiązań wynikających z regulacji unijnych jest obowiązkiem ustawodawcy.

    Druga część projektowanej regulacji dotyczy zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary. Zmiana ta nie prowadzi do zmiany sensu ustawy, a zmierza jedynie do usunięcia technicznego i oczywistego błędu legislacyjnego.

    Wobec powyższych faktów klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem niniejszego projektu. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.


147 wyświetleń

Zobacz także: