Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez ministra skarbu państwa sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 295) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 435).


Poseł Edmund Borawski:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W związku z przedłożonym Wysokiej Izbie sprawozdaniem z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., po analizie jego treści, w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego popieram wniosek Komisji Skarbu Państwa o przyjęcie powyższego sprawozdania.

    Z treści sprawozdania wynika, że zakres obowiązków sprawowanych przez Prokuratorię Generalną uległ znacznemu zwiększeniu w stosunku do lat poprzednich, a z obowiązków tych Prokuratoria Generalna wywiązuje się w stopniu zadowalającym, aczkolwiek istnieją również kwestie wymagające uwagi i być może zmian legislacyjnych lub organizacyjnych.

    W analizie wydatków Prokuratorii Generalnej uwagę zwracają przede wszystkim wysokie wciąż koszty zewnętrznych usług prawniczych przekraczające wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Prokuratorii Generalnej. Cieszyć musi tendencja spadkowa tych wydatków. Jednak, jak wynika ze sprawozdania, jest ona przede wszystkim następstwem zmniejszenia się liczby postępowań prowadzonych przed międzynarodowymi sądami arbitrażowymi przeciw Rzeczypospolitej Polskiej, nie zaś z racjonalizacji wydatków czy zmian organizacyjnych. Oczywiście zaakceptować należy uwagi o często skomplikowanym charakterze spraw zlecanych kancelariom zewnętrznym i ich specyfice związanej z prawem międzynarodowym czy też znaczeniu renomy pełnomocnika i jego doświadczenia w podobnych sprawach. Jednak nie sposób też pominąć, że to właśnie Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa jest wyspecjalizowaną jednostką przeznaczoną również do reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej.

    Wskazana wyżej kwestia wydatków na zewnętrzne usługi prawnicze jest również istotna w zestawieniu ze spadającym przeciętnym wynagrodzeniem zarówno radców, jak i starszych radców Prokuratorii Generalnej oraz praktycznie stałym zatrudnieniem w Prokuratorii Generalnej przy ogólnym znacznym wzroście liczby prowadzonych spraw. Z jednej strony bowiem stworzona w ustawie wyjątkowa możliwość zatrudnienia kancelarii zewnętrznych wydaje się być słuszna, celowa. Z drugiej zaś strony należy uniknąć ryzyka nadużyć związanego z takim stanem prawnym, a wskazane w sprawozdaniu proporcje wydatków nie świadczą jednoznacznie o racjonalizacji wydatków publicznych w tym zakresie. Wydaje się to o tyle istotne, że w związku ze znacznymi inwestycjami publicznymi oraz procesami prywatyzacyjnymi również w przyszłości należy się spodziewać sporów z udziałem podmiotów zagranicznych przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.

    Z uznaniem należy oczywiście przyjąć stosunkowo wysoką skuteczność Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach, w których Skarb Państwa był stroną pozwaną. Ta skuteczność wynosi prawie 96%. Z kolei analogiczny wskaźnik w stosunku do spraw wytaczanych przez prokuratorię wynosi 74%. Na podstawie sprawozdania trudno ustalić, jakie są przyczyny takiego wyniku. Być może jest to skutek często precedensowego charakteru spraw wszczynanych przez Prokuratorię Generalną, jednak z pewnością winno to być przedmiotem analizy i uwagi w przyszłości.

    Zauważyć przy tym należy, że udział spraw wytoczonych na rzecz Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną w ogólnej liczbie spraw jest stosunkowo niewielki i pozostaje w kontraście z liczbą spraw, w których Skarb Państwa jest stroną pozwaną. Wydaje się to wynikać ze wskazanego w sprawozdaniu znacznego obciążenia Prokuratorii Generalnej różnorakimi obowiązkami, z drugiej jednak strony w interesie publicznym w przyszłości należy przeanalizować mechanizmy selekcji spraw wytaczanych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa na rzecz Skarbu Państwa.

    Mimo powyższych szczegółowych uwag ogólny obraz działania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa wyłania się ze sprawozdania jako pozytywny, wobec czego zgodnie z rekomendacją Komisji Skarbu Państwa zasadne jest przyjęcie powyższego sprawozdania. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za jego przyjęciem. Dziękuję za uwagę.Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 13 lipca 2012 roku.


91 wyświetleń

Zobacz także: