Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druki nr 592 i 661).


Poseł Edmund Borawski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej.

    Przedmiotowy projekt ustawy stanowi realizację zawartej w exposé premiera zapowiedzi przeprowadzenia deregulacji, która ma skutkować zmniejszeniem liczby zawodów regulowanych, a tym samym zwiększeniem dostępu do nich.

    Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej zawiera regulacje, które dotyczą m.in. uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej na potrzeby funkcjonowania systemu tzw. białych certyfikatów, które wprowadza ta ustawa. Regulacje te uzależniają możliwość uzyskania takich uprawnień od spełnienia określonych wymogów, co znacznie ogranicza krąg osób mogących ubiegać się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej. Szereg barier stawianych przed osobami chcącymi podjąć się wykonywania wspomnianego zawodu może zniechęcić je do podejmowania wysiłków w zdobyciu uprawnień.

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej zawiera propozycje uchylenia przepisów utrudniających uzyskanie uprawnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami audyt efektywności energetycznej może sporządzić osoba, która ma ukończone studia wyższe, stopień magistra w zakresie technicznym, a także odbyła specjalne szkolenie lub ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe w tym zakresie. Konieczne jest także złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora efektywności energetycznej. Determinuje to bowiem możliwość sporządzania audytów. W praktyce oznacza to, że audyt nie zostanie uznany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeśli wykonany zostanie przez osobę bez kwalifikacji ustawowych, nawet jeśli zrobiony został rzetelnie i fachowo. Proponowana nowelizacja zawiera zatem przepisy, które uchylają wszystkie regulacje dotyczące sposobu sporządzania audytu energetycznego.

    Projektowana likwidacja wymogów pociąga za sobą konieczność uchylenia innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu audytora efektywności energetycznej. Dlatego proponuje się również usunięcie przesłanek utraty tych uprawnień, obowiązku podlegania przez audytorów ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem audytu efektywności energetycznej oraz powoływania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki komisji kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin na audytora efektywności energetycznej.

    Wśród uchylanych przepisów znajduje się również upoważnienie dla ministra gospodarki do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej.

    Zakładane uchylenie przepisów nie oznacza jednak, że świadectwa efektywności energetycznej będzie sporządzać osoba niekompetentna. Planuje się bowiem pozostawienie przepisów określających wymagania dotyczące sposobu sporządzania audytu, co oznacza, że będzie go mogła wykonywać osoba, która nie musi potwierdzać ww. kwalifikacji w drodze administracyjnej, tj. przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

    Zgodnie z nowymi przepisami audyt dla niektórych przedsięwzięć będzie mógł być sporządzony jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje do eksploatacji sieci, urządzeń lub instalacji, potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne działające na podstawie Prawa energetycznego.

    Nowe regulacje mają zwiększyć dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej, co w rezultacie spowoduje wzrost konkurencji w obszarze tego rynku, a w konsekwencji obniżkę cen za usługi i większą ich dostępność. Proponowane zmiany mają zwiększyć dostęp do tej specjalności, m.in. dla osób, które nie posiadają wyższego wykształcenia w zakresie technicznym, natomiast mają wiedzę wynikającą z wieloletniego doświadczenia związanego z wykonywaniem opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej urządzeń technicznych, instalacji lub budynków.

    Mając na uwadze powyższe, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za przyjęciem projektu. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Edmund Borawski - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.


112 wyświetleń

Zobacz także: