Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2765 i 2785).


Poseł Marek Hok:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko dotyczące uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

    Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przyjętej przez Sejm w dniu 29 sierpnia 2014 r. stanowią w większości uzupełnienie merytorycznych uregulowań wprowadzających do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Zapewniają także spójność zmian do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które weszły w życie po 29 sierpnia 2014 r. Kwestia ta odnosi się głównie do art. 13a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którego brzmienie ma podstawowe znaczenie dla podmiotowo-przedmiotowego zakresu finansowania świadczeń, a także zharmonizowania prac legislacyjnych nad rozporządzeniem, którego podstawę prawną stanowi tenże artykuł.

    Poprawki 1., 10. i 12. pozwalają objąć zakresem art. 13a materię uregulowaną we wszystkich nowelizacjach, włącznie z ustawą transgraniczną. Niedokonanie tych zmian spowoduje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. uzyska on brzmienie wsteczne w stosunku do intencji przyjętych wcześniej zmian, które wchodziły w życie w różnym czasie. Poprawka 2. doprecyzowuje zasady zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej w transgranicznej opiece zdrowotnej w przypadku leczenia w ramach programu lekowego. W celu ułatwienia starań pacjenta korzystającego z leczenia w ramach programu lekowego o zwrot kosztów wprowadzono poprawkę 3. znoszącą obligatoryjność poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentacji leczenia za granicą. Wprowadzeniu jednoznacznego i wyraźnego rozróżnienia uprawnień pacjentów do leczenia na podstawie ustawy wdrażającej dyrektywę transgraniczną i rozporządzenia dotyczącego przepisów o koordynacji służy z kolei poprawka 5.

    Poprawki 7., 8. i 9 zmierzają do tego, aby wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy transgranicznej objęło także ustawy regulujące zawody medyczne, wprowadzając obowiązek udostępnienia, do celów świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej, przez samorządy zawodowe farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, informacji o prawie wykonywania zawodu medycznego, jeżeli zwrócą się o to organy innych państw.

    Ostatnia z merytorycznych poprawek, poprawka nr 11, ma na celu umożliwienie otrzymania zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonej w innym państwie Unii Europejskiej w okresie przed wejściem w życie niniejszej ustawy (Dzwonek), wyłączając obowiązek uzyskania uprzedniej zgody funduszu, za okres sprzed obowiązywania dyrektywy.

    Pozostałe poprawki 4. i 6. mają charakter porządkujący i uściślają przyjętą redakcję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.


137 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy