Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2782 i 2820).


Poseł Sprawozdawca Marek Hok:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawić sprawozdanie dotyczące prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2782).

    Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 1 października 2014 r. i 3 października został skierowany do pierwszego czytania. Sejm na swoim 77. posiedzeniu w dniu 9 października skierował powyższy projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia.

    Wysoki Sejmie! Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych stanowi bardzo ważny element konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych. Ekonomiczna i społeczna funkcja waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych polega na przeciwdziałaniu deprecjacji świadczeń i tym samym przeciwdziałaniu wpadaniu emerytów i rencistów w sferę ubóstwa.

    W świetle obecnego stanu prawnego uregulowanego w ustawie w z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych coroczna waloryzacja jest przeprowadzana od dnia 1 marca z zastosowaniem procentowego wskaźnika waloryzacji, którego główną podstawą obliczenia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym. Proponuje się w roku 2015 jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji, a obowiązująca metoda ustalania wskaźnika byłaby uzupełniana o dodatkowy mechanizm. W roku 2015 poziom najniższych świadczeń byłby dodatkowo chroniony dzięki wprowadzeniu minimalnej kwoty podwyżki w wysokości 36 zł. Wprowadzenie zmiany oznacza ustalenie na nowo wysokości minimalnych emerytur i rent przez dodanie gwarantowanej kwoty podwyżki do obecnie obowiązującej ich wysokości.

    Proponowana modyfikacja zasad waloryzacji będzie zastosowana analogicznie również do emerytur i rent rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych. Waloryzacją objęte są także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw postulatom i emerytów, i rencistów.

    Zastosowanie w roku 2015 zmodyfikowanych zasad waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką zapewni nie tylko ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, lecz wobec przewidywanych dość niskich wskaźników waloryzacji w przyszłości wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wyższych podwyżek większości emerytów i rencistów. Proponowana waloryzacja na rok 2015 zapewni poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

    Wysoki Sejmie! Komisja polityki społecznej na swoim posiedzeniu w dniu 21 października 2014 r. rozpatrzyła projekt ustawy. W czasie prac komisji zgłoszono dwie poprawki. Komisja przedstawia następujące wnioski mniejszości. Pierwsza poprawka dotyczy podwyższenia najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz dla osób częściowo niezdolnych do pracy. Jest to poprawka pierwsza dotycząca art. 1. Druga poprawka dotyczy art. 5, odnosi się do zwiększenia kwoty świadczeń przedemerytalnych. Obie poprawki są poprawkami mniejszości i należy nad nimi głosować łącznie.

    Na tym kończę sprawozdanie komisji. Bardzo proszę o dalsze procedowanie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


85 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy