Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ za okres styczeń 2010 r. - grudzień 2013 r. (druk nr 2793) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2947).


Poseł Marek Hok:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie przyjęcia informacji o realizacji wieloletniego programu ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ za lata 2010-2013.

    Jak już powiedziano, zasadniczym celem tego programu było podjęcie działań zmierzających do objęcia dożywianiem dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, w szczególności osobom z terenów o wysokim poziomie bezrobocia oraz z obszarów wiejskich. Dodatkowo program zakładał prowadzenie długofalowych działań zmierzających do poprawny stanu zdrowia dzieci i młodzieży m.in. poprzez upowszechnianie zdrowego stylu życia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, a także rozwój bazy żywieniowej w gminach. Program finansowany był z budżetu państwa oraz z budżetów gmin. W latach 2010-2013 wielkość środków na realizację programu wynosiła 550 mln zł rocznie, w tym 350 mln zł stanowiły środki, których dysponentami byli wojewodowie, a 200 mln zł stanowiły środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa. Na realizację programu w latach 2010-2013 ze środków budżetu państwa wydatkowano łącznie kwotę prawie 2200 mln zł, a średni udział tych środków w pokrywaniu kosztów tego programu wynosił prawie 65%. W latach 2010-2013 pomocą w ramach programu objęto łącznie około 7800 tys. osób, w tym ponad 1200 tys. dzieci do 7. roku życia, prawie 2900 tys. uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz ponad 3600 tys. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów, głównie osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Na przestrzeni lat 2010-2013 najwięcej osób skorzystało w ramach programu z pomocy w formie posiłku, około 880 tys., oraz zasiłku celowego, około 1280 tys. Z pomocy w formie świadczenia rzeczowego skorzystało natomiast łącznie około 100 tys. osób.

    Program realizowany był przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Warto podkreślić, że w latach 2010-2013 systematycznie rosła liczba tych placówek, które brały udział w programie dożywiania. W roku 2010 liczba placówek wynosiła ponad 20 tys., natomiast w roku 2013 już prawie 25 tys. W latach 2010-2013 średnia liczba gmin uczestniczących w programie wynosiła 2478 i utrzymywała się na stosunkowo tym samym poziomie. Pomoc udzielana była aż w 50 tys. stołówek, w tym ponad 20 tys. to były stołówki na terenach wiejskich, i w ponad 32 tys. pomieszczeń do przygotowywania i wydawania posiłków, w tym w ponad 23 tys. na terenach wiejskich. Średnio rocznie program był realizowany w ponad 16 tys. szkół, w ponad 6 tys. przedszkoli i 300 żłobkach. W trakcie realizacji programu odnotowano stały wzrost liczby placówek, w których był on wprowadzany.

    Zmiana polegająca na stworzeniu możliwości udzielania pomocy bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego umożliwiła objęcie uczniów pomocą w formie gorącego posiłku, jeżeli w czasie pobytu w szkole zgłosiły chęć zjedzenia tego posiłku. Od roku 2009 20% dożywianych uczniów mogło zostać objętych pomocą w formie posiłku w tym właśnie trybie, czyli na wniosek dyrektora szkoły.

    Chciałbym uzupełnić informację o pomocy unijnej, o czym już mówiła pani poseł sprawozdawca. Jednym z programów wspierających osoby najbardziej potrzebujące w Unii Europejskiej był realizowany w latach 2004-2013 program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej. Był to mechanizm wspólnej polityki rolnej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, stosowany w Unii Europejskiej od 1987 r. Polska uczestniczy w tym programie od momentu akcesji, czyli od roku 2004. Na realizację tego programu Komisja Europejska przeznaczyła około 500 mln rocznie, a Polska była w gronie 3 państw, które najwięcej zyskały z tytułu tego programu, po Włoszech i Hiszpanii. Od roku 2012 zasady realizacji programu zostały zmienione i był on już inaczej, jeżeli chodzi o dystrybucję nadwyżek produktów, zapasów interwencyjnych, traktowany. Mówię o tym programie, ponieważ sam uczestniczyłem w jego realizacji jako prezes rejonowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie mojego powiatu i wiem, z jak wielkim zainteresowaniem oczekiwali mieszkańcy na ten program i jak był on potrzebny. Jestem przekonany, że prace ministerstwa idą w tym kierunku, żeby ten program był realizowany w nowej perspektywie finansowej. Myślę, że w ciągu najbliższych paru miesięcy zostanie on uruchomiony w nowej perspektywie finansowej.

    Konkludując, chciałbym powiedzieć, że posłowie Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska będą głosować za przyjęciem sprawozdania dotyczącego programu ˝Pomoc państwa w zakresie dożywienia˝ za lata 2010-2013. Dziękuję bardzo.Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.


112 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy