Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3386 i 3537).


Poseł Marek Hok:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

    Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim uporządkowanie i usystematyzowanie regulacji w zakresie współpracy finansowej organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, głównie w obszarze ogłaszania otwartych konkursów ofert, zlecania zadań publicznych, w tym z wykorzystaniem tzw. regrantingu, a także podzlecania ich określonej części innym podmiotom, również w zakresie współpracy pozafinansowej, w szczególności tworzenia i uchwalania rocznych i wieloletnich programów współpracy, nie tylko na poziomie administracji samorządowej, lecz także na poziomie administracji rządowej, tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.

    W projekcie przewiduje się również zwiększenie przejrzystości podejmowanych przez organizacje działań polegających na promocji 1-procentowego podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach prowadzonych działań promocyjnych organizacja pożytku publicznego zobowiązana będzie do poinformowania odbiorców tych działań o ich finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków pochodzących z 1% podatku.

    Niniejszy projekt ma również na celu wyeliminowanie istniejących niejasności oraz doprecyzowanie obowiązujących rozwiązań merytorycznych, których stosowanie wywołuje trudności w praktyce. Proponowane w projekcie zmiany zostały opracowane na podstawie uwag zgłaszanych zarówno przez administrację publiczną, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje pozarządowe.

    Odnośnie do zmian w zakresie współpracy finansowej organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi - istotną zmianą przewidzianą w projekcie jest stworzenie precyzyjnej procedury zlecania zadań publicznych z wykorzystaniem tzw. regrantingu polegającego na przekazaniu otrzymanej przez organizację pożytku lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 dotacji tzw. operatora projektu, oczywiście za wiedzą i zgodą organu, który tej dotacji udzielił, innym organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. Stosowanie przedmiotowego sposobu zlecania zadań publicznych niesie ze sobą wiele korzyści nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale także dla organów administracji publicznej. Przewiduje się także, że operator projektu, któremu organ administracji publicznej zlecił realizację zadania publicznego, jest obowiązany do złożenia temu organowi sprawozdania uwzględniającego m.in. zakres wykonywanych przez realizatorów projektów działań oraz wysokość środków im przekazanych i przez nich wykorzystanych.

    W zakresie zmian odnoszących się do współpracy finansowej organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi zdecydowano się wprowadzić możliwość podzielenia wykonania określonej czynności z zakresu zadania publicznego przez włączenie podmiotu niebędącego stroną umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Przedmiotowy przepis ma mieć zastosowanie tylko w sytuacjach, w których organizacja realizująca zadanie publiczne, niedysponująca wystarczającymi środkami, czyli zasobami, nie jest w stanie dostarczyć we własnym zakresie określonych usług niezbędnych do realizacji tego zadania. Chodzi tu głównie o usługi transportowe, hotelowe, księgowe czy też poligraficzne.

    Określono również nowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Mianowicie zdecydowano, że obok stosowanego w obrocie ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej organizacje będą mogły alternatywnie zamieszczać informacje publiczne na własnych stronach internetowych, co umożliwi tym podmiotom pełną realizację konstytucyjnej zasady jawności informacji o działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne i gospodarujących mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Niniejszy projekt powstał we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego, czyli organem opiniodawczym i doradczym ministra pracy i polityki społecznej. Uwzględniono w nim również propozycje zmian zgłoszone przez osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz organy administracji samorządowej. Proponowana regulacja wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, przyczyni się na pewno do wzrostu przejrzystości i wiarygodności organizacji pozarządowych i wpłynie na wzrost poziomu zaufania obywateli do sektora pozarządowego i kapitału ludzkiego.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zgłaszam nasze poparcie dla wyżej przedstawionego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw


49 wyświetleń

Zobacz także: