Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 (druki nr 3834 i 3906).


Poseł Marek Hok:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dotyczące projektu ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018.

    W ostatnich latach pojawiły się problemy z prawidłową identyfikacją osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych, w szczególności będących członkami rodzin osób ubezpieczonych, w tym dzieci, co przełożyło się między innymi na brak możliwości przekazania i rozliczania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie dotyczącym również lat 2013 i 2014. Projekt ustawy proponuje zmianę sposobu przekazywania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia dla osób nieubezpieczonych i przejście na system ryczałtowy z określoną ustawową kwotą dotacji w wysokości 320 232 tys. zł rocznie, przy czym przekazywanie miałoby następować miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty, o której powiedziałem. Zaproponowany w projekcie ustawy ryczałtowy sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom nieubezpieczonym ma obowiązywać do końca 2018 r.

    Jednocześnie zaproponowano opracowanie alternatywnego i pozalegislacyjnego rozwiązania trwałego. W związku z tym w art. 3 projektu ustawy zawarto regulację, zgodnie z którą prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do 31 stycznia 2018 r., przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację odnośnie do możliwości poprawnej weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku członków rodzin osób ubezpieczonych oraz możliwości rozliczania dotacji. Projekt będzie zawierał także uregulowania dotyczące przekazania i rozliczania dotacji za lata 2013, 2014 i 2015, która do dnia wejścia ustawy w życie nie została przekazana ani rozliczona.

    Wysoki Sejmie! Posłowie Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska będą głosowali za przyjęciem proponowanego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018


65 wyświetleń

Zobacz także: