Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2293 i 2646).


Poseł Marek Hok:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

    Projekt ustawy ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Głównym założeniem dyrektywy jest zapewnienie realizacji zasady swobody przepływu usług na terytorium Unii Europejskiej w sferze opieki zdrowotnej zgodnie z dorobkiem orzeczniczym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, tj. stworzenie przejrzystych ram prawnych w zakresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej z możliwością uzyskania przez każdego pacjenta zwrotu kosztów takich świadczeń z publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, któremu dana osoba podlega. Implementacja dyrektywy wymaga wprowadzenia w ustawie instytucji zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej, która będzie stanowić nową formę finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza granicami kraju.

    Prawodawca wspólnotowy przyjął jako generalną zasadę, że pacjent podlegający systemowi ubezpieczenia zdrowotnego jednego z państw członkowskich Unii będzie mógł otrzymywać zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych uzyskanych w innym państwie członkowskim według stawek stosowanych przez jego rodzimą instytucję ubezpieczeniową, bez potrzeby występowania do tych instytucji o wydanie uprzedniej zgody na skorzystanie ze świadczeń za granicą, o ile tylko dane świadczenie jest przewidziane w koszyku świadczeń gwarantowanych państwa ubezpieczenia. Jednocześnie art. 8 dyrektywy zawiera odstępstwo od tej zasady, ponieważ upoważnia państwa członkowskie do wprowadzenia w swoich przepisach krajowych wymogu uzyskania przez pacjenta uprzedniej zgody płatnika jako warunku otrzymania refundacji kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej. Jednocześnie wyraźnie wskazuje, jakiego rodzaju opieka zdrowotna może zostać objęta wymaganiem uzyskania takiej zgody.

    Projektowana ustawa zawiera upoważnienie dla ministra zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia wykazu świadczeń wymagających wcześniejszego udzielenia zgody na uzyskanie danego świadczenia opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zawarto również przepisy niezbędne z punktu widzenia zachowania równowagi finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia i konieczne okazało się wprowadzenie reguły ostrożnościowej, która zapobiegnie nadmiernemu obciążeniu płatnika z tytułu zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej w stopniu zagrażającym realizacji podstawowego zadania, jakim jest zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w danym kraju. W związku z tym zaproponowano ustanowienie maksymalnej kwoty wydatków funduszu z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy, wysokości sumy rezerwy na realizację wniosków o zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej i rezerwy ogólnej.

    Wysoki Sejmie! Wprowadzenie w życie projektowanych przepisów może również w istotny sposób ułatwić polskiemu pacjentowi korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, co powinno oznaczać ogólną poprawę dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Wejście w życie tej projektowanej ustawy może również wywrzeć bardzo pozytywny wpływ na funkcjonowanie publicznego sektora ochrony zdrowia. Podmioty lecznicze działające w ramach tego sektora powinny także obok podmiotów działających na zasadach komercyjnych odnieść korzyść ze wzrostu zainteresowania pacjentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej leczeniem w naszym kraju, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że niejednokrotnie dysponują one potencjałem przewyższającym możliwości funduszu w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla polskich świadczeniobiorców. Poprawa kondycji ekonomicznej podmiotów leczniczych działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia powinna wpłynąć na poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla polskich pacjentów.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Posłowie Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska będą głosowali za przyjęciem proponowanej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.


152 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy