Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Od 2006 r. w Polsce realizowany jest program Komendy Głównej Policji pn. ˝Profilaktyka a Ty: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień?˝ Autorem programu jest zespół, z inspektorem Policji Grzegorzem Jachem, wspierany przez Elżbietę Rusiniak z MSW. Główne cele programu: profilaktyka a ty są następujące: inicjowanie działań skierowanych przeciwko patologii społecznej w oparciu o innowacyjne metody oraz przy dużym zaangażowaniu młodzieżowego wolontariatu, zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej przez budowanie i umacnianie asertywnych postaw, inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, tworzenie ogólnopolskiej społeczności promującej wśród młodzieży modę na życie wolne od uzależnień.

    Program PaT realizowany jest w siedmiu stałych obszarach funkcjonujących przez cały rok: szkolenia, spotkania z młodzieżą, rodzicami, liderami samorządowymi, nauczycielami, rozpowszechnianie informacji dotyczących działań programu, szeroko zakrojona edukacja, przyznawanie certyfikatu ˝Wspiera nas PaT˝ aż po finałową organizację Przystanku PaT i PaTosfery. Od 2006 r. część finałowa programu PaT odbywała się w: Miłomłynie, Płocku, Garwolinie, Karolinie, Ostrołęce, Lublińcu, Łodzi, a w 2014 r. stolicą profilaktyki uzależnień podczas 9 Przystanku PaT był Konin. W ciągu kilku lipcowych dni mogłem z bliska obserwować zaangażowanie młodzieży, rodziców, nauczycieli, samorządowców, a także niezwykły profesjonalizm policji i wszystkich partnerów mających wkład w budowę społeczności PaT.

    Innowacyjne metody zaangażowania młodzieży w działania na rzecz walki z uzależnieniami, a także skuteczna organizacja całego wydarzenia zasługują na słowa uznania. Warsztaty teatralne, artystyczne, wokalne, radiowe, profilaktyczne, zajęcia dotyczące zagadnień bezpieczeństwa, spotkania z różnego rodzaju specjalistami - to wszystko koloryt PaT. Inicjatywa i program: profilaktyka PaT, przygotowane przez policję i partnerów, mają swoich fanów (Dzwonek), to jest właściwe dla tego programu słowo, wśród młodzieży i partnerskich samorządów.

    W związku z powyższym zwracam się do pana ministra z następującymi pytaniami: Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi badania w zakresie skuteczności tego typu programów w walce z problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży w Polsce? Czy przewiduje się realizację pokrewnych programów opartych o analogiczne metody działania, mających na celu przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych? Dziękuję bardzo.


7 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Chciałbym bardzo podziękować za zainteresowanie, za zadanie tego pytania. Pan minister Neumann, obecny na sali, pewnie jako fachowiec potwierdzi, że każda profilaktyka jest lepsza od leczenia, tańsza i skuteczniejsza.

    Wracając do pytania - program ˝Profilaktyka a Ty˝ jest programem prowadzonym od 2007 r. w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ˝Razem bezpieczniej˝, programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jest on adresowany do młodzieży oraz rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych. Ideą programu jest budowanie ogólnopolskiej społeczności młodych promującej wśród rówieśników modę na życie wolne od uzależnień. Przez 8 lat działania powstało 80 grup młodzieżowych programu ˝Profilaktyka a Ty˝. Uczestnikami projektu było ponad 150 tys. osób w całym kraju. Społeczność programu ˝Profilaktyka a Ty˝ spotyka się na przystankach regionalnych oraz na ogólnopolskim Przystanku PaT. Przystanek PaT to coroczne ogólnopolskie spotkanie młodzieży z całego kraju promującej modę na życie wolne od uzależnień.

    Wysoka Izbo! W celu określenia skuteczności programu ˝Profilaktyka a Ty˝ na zlecenie Komendy Głównej Policji wśród uczestników 8. ogólnopolskiego Przystanku PaT w Łodzi w 2013 r. zostało przeprowadzone badanie diagnostyczne wykorzystujące ankietę anonimową, dotyczące grupy 811 respondentów. Celem badania było zapoznanie się z opiniami młodych ludzi uczestniczących w programie PaT, określenie ich osobistego stosunku do tego przedsięwzięcia oraz roli programu w podejmowaniu przez nich decyzji dotyczących sięgania po substancje psychoaktywne. W badaniu podjęto także kwestię oceny, czy działania realizowane w ramach programu ˝Profilaktyka a Ty˝ inicjują poważną dyskusję na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież. Należy podkreślić, że w grupie uczestników badania, którzy deklarowali, że kiedykolwiek używali narkotyków, niemal 2/3 stwierdziło, że odkąd działa PaT, w ogóle przestali sięgać po narkotyki.

    Wysoka Izbo! Pragnę jednocześnie podkreślić, że wspomniane badanie dotyczy wyłącznie programu PaT, natomiast badanie skuteczności innych programów profilaktycznych w obszarze uzależnień dzieci i młodzieży inicjowanych i prowadzonych przez inne instytucje nie należy do właściwości ministra spraw wewnętrznych.

    Panie i Panowie Posłowie! Wspomniany przeze mnie rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ˝Razem bezpieczniej˝, który jest koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, łączy działania administracji rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jego głównym celem jest przekonanie obywateli do nawiązania trwałego, stałego, naturalnego partnerstwa z Policją oraz z innymi instytucjami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działania w ramach programu ˝Razem bezpieczniej˝ to m.in. realizacja przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie przestępczości dzieci i młodzieży, w szczególności w szkołach, w tym przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. W budżecie państwa w ramach rezerwy celowej na realizację programu ˝Razem bezpieczniej˝ corocznie zabezpieczona jest kwota 3 mln zł na aktywizację społeczności lokalnej. Środki z rezerwy celowej są przekazywane do budżetu wojewodów z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zadań mieszczących się w ramach programu dla organizacji pożytku publicznego. Natomiast w celu przekazania lub wspólnego wykonania zadań określonych w tym programie wojewodowie mogą zawierać z jednostkami samorządu terytorialnego stosowne porozumienia administracyjne.

    W trakcie ośmioletniej realizacji programu, od 2007 do 2014 r., przyznano dofinansowanie w siedmiu obszarach bezpieczeństwa dla 342 projektów na kwotę blisko 24 mln zł. W ramach programu ˝Razem bezpieczniej˝ realizowane są w latach 2013-2015 badania sprawdzające efektywność wybranych projektów lokalnych dofinansowywanych z programu. Raporty roczne obejmują ocenę projektów w wytypowanych województwach. Badania umożliwią ocenę mechanizmów działania programu oraz wypracowanie stosownych rekomendacji.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Warto również wspomnieć, że Komenda Główna Policji prowadzi rejestrację programów prewencyjnych opracowywanych i realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji w całym kraju. Wśród nich są programy prewencyjne oparte o metody działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo osób starszych. Przy tej okazji należy wskazać na realizowany na terenie całego kraju program pod nazwą ˝Bezpieczny senior˝, którego głównym celem jest zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona ich interesów jako konsumentów oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Zasadnicze założenia podejmowanych działań opierają się na ograniczaniu zachowań wiktymologicznych i zapobieganiu zdarzeniom, których ofiarami są osoby starsze.

    Na uwagę zasługuje również ogólnopolski program pod nazwą ˝Jestem Kibicem przez duże K˝... (Dzwonek)

    Już kończę, pani marszałek.

    ...opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Program ten, adresowany do dzieci i młodzieży, angażuje rodziców, nauczycieli, pracowników Policji i wiele innych osób w środowisku lokalnym. Zajęcia proponowane w ramach programu mają na celu pomoc dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z agresją i gniewem, jak również wskazanie alternatywy dla negatywnych zachowań i poznanie zasad fair play.

    Panie i Panowie Posłowie! Działania podejmowane zarówno przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i jednostki Policji na terenie całego kraju przyczyniają się do przeciwdziałania wszelkim patologiom, takim jak przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, budują też zaufanie do instytucji publicznych, wpływając jednocześnie na profesjonalizację ich działań w tym zakresie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)


7 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Krzysztof Gadowski:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Inspektorze Jach! Jeszcze raz chciałbym pogratulować tego programu i skuteczności, o której przed chwilą mówił pan minister. Powiem tak: wiele miast stoi z boku i patrzy na to z zazdrością, zazdrości miastom, w których te programy były prowadzone.

    Moje pytania są następujące: W jaki sposób gminy mogą zabiegać o to, żeby ten program był realizowany na ich terenie? W jaki sposób samorządy mogą przedstawiać swoje propozycje, aplikować o to, żeby taki program mógł być prowadzony? Jeszcze jedno: Jakie są kryteria pozwalające na przyłączenie się do tego programu czy na prowadzenie tego programu? Kolejne pytanie: W jaki sposób organizowany jest przystanek PaT, jakimi prawami to się rządzi, jakie są kryteria, jeśli o to chodzi? Bo to naprawdę wielkie, wspaniałe wydarzenie podsumowujące (Dzwonek) całoroczną działalność tego programu. Dziękuję bardzo.


7 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Pośle! Na ile potrafię powiem, tak na gorąco, po pierwsze, że aby ten program był skuteczny, musi dotyczyć młodzieży w określonym wieku. To jest młodzież w wieku ok. 15 lat, kiedy te zagrożenia są największe. Później jest po prostu za późno. Największe miasta są największym skupiskiem młodzieży w tym wieku, jest to logiczne, więc na początku wybierano te duże ośrodki. W tej chwili dzięki bardzo dobrej i owocnej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej - chciałbym podziękować pracownikom MEN-u za pomoc i naprawdę dobrą współpracę - kuratorzy i wojewodowie wybierają i zgłaszają regiony, w których program jest potem realizowany. W tych regionach wybierane są te miasta, w których samorządy wykazują w tym względzie aktywność.

    (Poseł Krzysztof Gadowski: Zapraszam do Jastrzębiej Góry, czekamy na to.)

    Odpowiadając bezpośrednio na pytanie pana posła, radziłbym, aby zainteresowane samorządy nawiązały kontakt ze swoimi kuratoriami. Kuratoria z pewnością przekażą to do MEN-u, trafi to Komendy Głównej Policji, która to koordynuje. Jestem przekonany, że przedstawicie państwo tak doskonałe propozycje, że znajdziecie się wśród tych, którzy będą organizatorami czy beneficjentami nie tylko programu, ale pewnie zasłużycie na to, żeby potem, kiedy wybierane są najbardziej aktywne samorządy, któryś z samorządów, który zaaplikuje, był również organizatorem przystanku PaT. Przy okazji chciałbym panom posłom wręczyć broszury na temat przystanku PaT. Dziękuję bardzo.

    (Głosy z sali: Dziękujemy bardzo.)Tomasz Piotr Nowak i Krzysztof Gadowski - pytanie z 9 października 2014 r.


217 wyświetleń