Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie marszałku, z całym szacunkiem, do ministra środowiska.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Zdrowia.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W ciągu ostatnich 60 lat na gruntach leśnych Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych powstała zabudowa niezwiązana z prowadzoną gospodarką leśną, jak np. ośrodki wypoczynkowe, hotele, schroniska. Zabudowa ta powstawała w różnych okolicznościach prawnych, częściowo jeszcze przed obowiązywaniem przepisów chroniących grunty rolne i leśne, czyli przed 1 stycznia 1972 r., inne już w trakcie obowiązywania przepisów o ochronie gruntów leśnych i rolnych. Inwestycje te były realizowane bez wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. Szacuje się, że na terenach Lasów Państwowych posadowionych jest kilkaset takich obiektów.

    Właściciele hoteli czy też ośrodków wczasowych, nabywając je, mieli pełną świadomość, że stan prawny gruntów nie był do końca uregulowany pod względem własnościowym, bowiem przedmiotem nabycia było prawo własności wyłącznie obiektów budowlanych bez prawa własności gruntów. Jednak, jak podnoszą przedsiębiorcy, gdyby nie podjęli się tego ryzyka, dziś baza turystyczna sprzed kilkudziesięciu lat byłaby ruiną.

    Do naszych biur poselskich w Koninie i na Śląsku zgłaszają się przedsiębiorcy z prośbą o interwencję w zakresie możliwości wykupu od Lasów Państwowych gruntów leśnych na terenie prowadzonych ośrodków oraz przedsiębiorcy, którzy od wielu lat prowadzą bezskuteczne i długotrwałe starania o dokonanie zamiany prywatnych terenów leśnych na grunty będące w posiadaniu Lasów Państwowych. Obecny stan prawny uniemożliwia właścicielom obiektów stacjonarnych położonych na obszarach leśnych korzystanie z kredytów bankowych, gdzie wymaganym zabezpieczeniem jest najczęściej hipoteka nieruchomości. Ponadto nie mają oni możliwości korzystania ze środków unijnych, gdyż własność nieruchomości jest często jednym z głównych wymogów rozpatrywania wniosku. Właściciele obiektów turystycznych podkreślają, że przy tego rodzaju inwestycji niezbędne są ciągłe nakłady finansowe, trzeba w końcu ośrodki remontować. Bardzo często z tych przyczyn do tego nie dochodzi i następuje stopniowa degradacja ośrodków.

    Część aktów prawnych normujących problematykę lasów i gospodarki leśnej liczy kilkanaście lat. Wiele z nich, łącznie z ustawą o lasach, było już kilkakrotnie nowelizowanych, jednak zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość wymaga dokonania kompleksowego przeglądu prawodawstwa w celu dostosowania norm prawnych do wymogów dnia dzisiejszego. W powiecie konińskim, w powiatach śląskich są przedsiębiorcy, którzy mogą przeprowadzić zamiany gruntów i od lat się o to starają. Właściciele obiektów turystycznych położonych na terenach leśnych z reguły nie inwestują wobec tego w te obiekty, bo grunt nie jest ich własnością.

    W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania. Czy Ministerstwo Środowiska prowadzi prace legislacyjne dotyczące możliwości wykupu terenów, na których prowadzona jest działalność turystyczna, a których własnością są Lasy Państwowe? Jakie procedury obowiązują obecnie przy zamianie gruntów leśnych będących w zasobach Lasów Państwowych na inne równorzędne grunty należące do osób fizycznych? Czy masowe odmowy nadleśnictw w sprawie zakupu oraz zamiany gruntów leśnych nie doprowadzą w konsekwencji do masowego upadku i wyniszczenia setek obiektów turystycznych, które nie mają uregulowanego prawa własności gruntów?

    To wszystko w tej części. Proszę o odpowiedź.



Poseł Tomasz Piotr Nowak - Zapytanie z dnia 26 lipca 2012 roku.


77 wyświetleń