Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zmiana posła sprawozdawcy do sprawozdania Komisji o rządowej informacji o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób niepełnosprawnych (druk nr 163). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-28 15:45


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 177) - referuje przewodnicząca podkomisji poseł Magdalena Kochan. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-28 16:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 177) - uzasadnia poseł Magdalena Kochan. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-16 09:58


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 120) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-14 16:59


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 46) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 16:00


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 47) - referuje Rzecznik Praw Dziecka.Rozpatrzenie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (druk nr 48) -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-25 16:32


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie pilnego rządowego projektu ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-11 17:33


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń oraz niektórych innych ustaw (druk nr 101) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-10 14:46


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44) w zakresie:1. Części budżetowej 63 – Rodzina, a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) dotacje celowe z zał. nr 8, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10.2. Części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w zakresie: poz. 28 – środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-20 08:58


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 84), - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2011-12-20 16:59