Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Anna Bańkowska


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 212) - uzasadnia poseł Elżbieta Rafalska.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 510) - uzasadnia poseł Elżbieta Rafalska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-11 14:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 319) - uzasadnia Minister Pracy i Polityki Społecznej.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 213) - uzasadnia poseł Tadeusz Tomaszewski,Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-11 18:02


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 oraz Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 290) - przedstawia Rzecznik Praw Dziecka.Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 138) - uzasadnia poseł Artur Ostrowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-26 14:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. (druk nr 447), wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 484) w zakresie: - Części budżetowej 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z udziałem przedstawiciela Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), dochody i wydatki. Planu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-26 16:34


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 386) - referuje sprawozdawca podkomisji poseł Marek Plura. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-14 17:58


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Realizacja zadań i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - referuje Prezes ZUS. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-13 10:23


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ( druk nr 382).Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-13 13:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czystanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (druk nr 408) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-24 18:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 386) - uzasadnia poseł Marek Plura. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-23 16:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 28).Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 119). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-09 16:02