Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druki nr 3775 i 3939).


Poseł Jacek Tomczak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska co do projektu nowelizacji ustawy o rzemiośle.

    Proponowana nowelizacja ustawy o rzemiośle ma na celu wprowadzenie postulowanych przez środowisko rzemieślnicze zmian, które są niezbędne dla jej należytego funkcjonowania w obecnych warunkach ekonomiczno-społecznych i otoczeniu prawnym. Nowa regulacja ma służyć lepszemu funkcjonowaniu polskiego rzemiosła, a w tym także lepszemu funkcjonowaniu instytucji samorządu rzemiosła stanowiących dobrowolne zrzeszenia osób wykonujących rzemiosło.

    Projekt wprowadza do polskiego porządku prawnego aktem normatywnym rangi ustawy pojęcie kształcenia dualnego, czyli kształcenia zakładającego równoległą naukę teoretyczną w szkole i praktyczną naukę u pracodawcy. Jest to przeniesienie na grunt polski rozwiązań znanych na terenie Unii Europejskiej, bardzo sprawdzonych i wręcz modelowych, stosowanych chociażby w niemieckim systemie kształcenia zawodowego. Dzięki systemowi dualnemu profil kształcenia zawodowego odpowiada na potrzeby rynku pracy i prowadzi do praktycznej likwidacji bezrobocia wśród ludzi młodych. Warto podkreślić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej na wsparcie szkolnictwa zawodowego przeznaczy w najbliższym okresie 900 mln euro. Są to środki przeznaczone przede wszystkim na rozwijanie kształcenia dualnego u przedsiębiorców.

    Wprowadzane nowelizacją zmiany polegają m.in. na przyjęciu definicji rzemiosła dostosowanej do obecnego ustawodawstwa o swobodzie działalności gospodarczej i uwzględniającej - z zachowaniem charakteru rzemiosła jako opierającego się na szczególnych osobistych kwalifikacjach osób wykonujących rzemiosło oraz ich pracy własnej - rozwój działalności rzemieślniczej wykraczający poza granice określone dla małych przedsiębiorców oraz formę indywidualnej działalności gospodarczej. Powyższe proponowane zmiany spowodowane są koniecznością niedopuszczenia do zamykania rzemiosła w hermetycznym otoczeniu i spychania go do rangi rękodzieła.

    Projekt wprowadza legalną definicję rzemieślnika uwzględniającą proponowaną definicję rzemiosła. Mamy zatem do czynienia z rozszerzeniem pojęcia rzemieślnika o średniego przedsiębiorcę, a także umożliwieniem członkostwa w samorządzie rzemieślniczym osobom prawnym i członkom rodzin rzemieślników, którzy do tej pory niestety nie mogli być członkami samorządu polskiego rzemiosła. Jest to element budowania nowoczesnego samorządu gospodarczego w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach prawnych polskiej gospodarki.

    Nowa regulacja wprowadza uproszczenie zasad odpłatności za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające polegające na ustanowieniu jednolitych stawek obniżonych w stosunku do obecnie obowiązujących oraz zniesieniu możliwości częściowego zwolnienia z opłat, przy dopuszczalności zwolnienia całkowitego dla osób mniej zamożnych.

    Ustawa potwierdza wyraźnie, że do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy prowadzenie odpowiednich szkół. Daje to podstawę do tworzenia przez rzemiosło nowych szkół zawodowych, które w nowoczesny sposób odpowiedzą na zapotrzebowania polskiego rynku pracy.

    Projekt nowelizacji postuluje przywrócenie zawodowi kucharza rangi profesji rzemieślniczej. Do tej pory kucharze nie mogli przynależeć do rzemiosła, tym samym byli pozbawieni wsparcia największego samorządu gospodarczego w Polsce. Nie było możliwości do tej pory uzyskania przez kucharzy odpowiednich tytułów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Teraz będą oni mogli uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza.

    Projektowana regulacja będzie również sprzyjać konsolidacji instytucji samorządu zawodowego rzemiosła.

    Procedowane zmiany w ustawie o rzemiośle są odpowiedzią na postulaty wysuwane konsekwentnie już od wielu lat przez środowisko polskiego rzemiosła. Obowiązujące regulacje nie zawsze przystają do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawnej i gospodarczej. Rzemiosło nie jest skansenem na gospodarczej mapie Polski. Jest, zgodnie ze swoimi możliwościami i aspiracjami, nowoczesnym samorządem gospodarczym. Należy zrobić wszystko, aby stan prawny pozwolił na dalszy rozwój polskiego rzemiosła, instytucji o bogatej tradycji i niepodważalnym wkładzie w rozwój gospodarczy Polski.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska wnosi o przyjęcie przez Wysoką Izbę przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle


42 wyświetleń

Zobacz także: