Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2769 i 2951).


Poseł Jacek Tomczak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu projektu ustawy podniesiono, iż jednym z najistotniejszych problemów związanych z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami jest przewymiarowanie planowanych mocy przerobowych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Równie istotną kwestią jest brak uzgodnienia w przedmiotowych planach hierarchii postępowania z odpadami, w tym zaplanowania odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów.

    Czy w toku prac nad projektem ustawy komisja zapoznała się z danymi dotyczącymi skali obu zjawisk i czy można oszacować, ilu samorządów dotyczą wskazane problemy? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Tomczak - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.


60 wyświetleń

Zobacz także: