Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (druki nr 3676 i 3680).


Poseł Krzysztof Michałkiewicz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz wobec sprawozdania komisji dotyczącego tego projektu. Projekt zmiany ustawy zawarty jest w druku nr 3676, natomiast sprawozdanie - w druku nr 3680.

    O projektowaną zmianę ustawy o zatrudnieniu socjalnym, jak tutaj już wcześniej wspominano, wnioskowało środowisko centrów i klubów integracji społecznej, które są zorganizowane w Konwencie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, ta zmiana jest przez nie oczekiwana oraz była z nim konsultowana. Centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej odgrywają ważną rolę w całym procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych powodów, które nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie na rynku pracy, a działania urzędów pracy wobec tej grupy są niewystarczające i nieskuteczne.

    Proponowane zmiany są w dużej mierze zbieżne z oczekiwaniami i postulatami zarówno centrów, jak i klubów integracji społecznej, uwzględniają także wnioski wynikające z kontroli przeprowadzonej ostatnio przez Najwyższą Izbę Kontroli w centrach integracji społecznej.

    Wśród zmian, o których należy wspomnieć, chyba takie są najważniejsze.

    Po pierwsze, rozszerzenie zakresu podmiotowego stosowania ustawy o osoby, które nie spełniały kryteriów obowiązującej dotychczas ustawy, a powinny być objęte działalnością centrów i klubów integracji społecznej.

    Po drugie, zmiana dotycząca wymogów, które trzeba spełnić, aby uzyskać status centrum integracji społecznej. Ma ona na celu ułatwienie nadawania statusu, jak również rejestracji i rozpoczęcia działalności przez centra.

    Po trzecie, poszerzenie możliwości finansowania centrów integracji społecznej poprzez dodanie środków z Funduszu Pracy.

    Po czwarte, nowe możliwości zatrudniania pracowników w centrum oraz określenie proporcji, jeśli chodzi o osoby bezpośrednio pracujące w centrach integracji społecznej z uczestnikami zajęć integracyjnych.

    Warto także podkreślić zmiany w ustawie, które dotyczą klubów integracji społecznej, w tym nowe określenie zakresu działalności klubów, zasad ich finansowania oraz obowiązków sprawozdawczych. Celem tych zmian jest na pewno usprawnienie działalności klubów, które są tańszą formą reintegracji społecznej i zawodowej osób tego wymagających, ale często wydaje się, że tak samo skuteczną. Celem zmian, jeśli chodzi o kluby integracji społecznej, jest także ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej absolwentom kończącym zajęcia w klubach.

    Projekt ustawy wprowadza także nowy organ opiniodawczo-doradczy - Radę Zatrudnienia Socjalnego, określa sposób jego powołania oraz formy działania. Rada Zatrudnienia Socjalnego będzie umiejscowiona przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

    Jeśli chodzi o mankamenty tego projektu ustawy, to na pewno należy wyrazić żal, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie przygotowało własnego projektu zmiany ustawy o zatrudnieniu socjalnym, który zostałby poddany całemu procesowi uzgodnień międzyresortowych, a jednocześnie mógłby być poddany szerokim konsultacjom społecznym. Brak czasu powoduje, że nie do końca jesteśmy pewni, czy wszystkie konieczne zmiany zostały uwzględnione w tym projekcie.

    Mimo to klub Prawo i Sprawiedliwość poprze procedowany projekt, gdyż jest to projekt ważny dla rozwoju ekonomii społecznej w naszym kraju. Wierzymy także, że projekt ten dobrze będzie służył osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które powinny być objęte reintegracją społeczną i zawodową w centrach integracji społecznej, jak również w klubach integracji społecznej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krzysztof Michałkiewicz - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym


51 wyświetleń

Zobacz także: