Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3661 i 3780).


Poseł Piotr Król:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko w sprawie zmiany ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, wraz z projektami aktów wykonawczych.

    Wspominał już o tym przedmówca pan poseł Kazimierz Smoliński, ale wspomnę raz jeszcze, że prace nad tym projektem ustawy, a jest to niezwykle obszerny akt, trwały niezwykle krótko. Już z tego tytułu wyrażamy swoją wątpliwość co do jakości tego procedowania. Znajdujemy w uzasadnieniu do tego projektu ustawy dwa główne argumenty przemawiające za tym, aby ją uchwalić. Po pierwsze, czytamy o potrzebie wprowadzenia zmian, która ma wynikać z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego w terminie do 18 września 2016 r. przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Po drugie, czytamy o tym, że państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do dnia 31 marca 2021 r. W kontekście tego terminu wydaje się więc, że procedowanie nad tak obszernym projektem ustawy zawierającym tak znaczące zmiany w terminie właściwie dwóch tygodni jest zupełnie nieuzasadnione.

    Z drugiej strony znajdujemy w tym projekcie zapisy, które w żaden sposób nie są determinowane przepisami unijnymi. Autorzy projektu piszą, że jednocześnie do projektu ustawy wprowadzone zostaną przepisy niezwiązane z implementacją dyrektywy, w szczególności ustanawiające morską strefę przyległą, usprawniające proces wydawania pozwoleń na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zwanych dalej ˝pozwoleniami˝, oraz uzgodnień na układanie i utrzymanie kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich, zwanych dalej ˝uzgodnieniami˝.

    Tak więc z jednej strony mamy przepisy unijne, które determinują nas do tego, by je wdrażać do polskiego prawodawstwa, a z drugiej strony próbuje się regulować kwestie zupełnie z tym prawodawstwem niezwiązane. Ze względu na sposób procedowania i ze względu na sposób, w jaki te zagadnienia zostały rozpatrzone, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie może poprzeć tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw


119 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy