Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21, 22 i 23 punkt porządku dziennego:  21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 3459, 3509 i 3649).
  22. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów ˝Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego˝ (druki nr 3546 i 3650).
  23. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku (druk nr 3439) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3557).


Poseł Piotr Król:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Najpierw w dwóch słowach odniosę się do tego, co powiedziano. Pan minister Szczurek mówił o krzywej Artura Laffera, a mówił o niej w kontekście akcyzy na alkohol. Jak rozumiem, możemy mówić o tej krzywej również w kontekście akcyzy na papierosy.

    Otóż, panie ministrze, postawię dzisiaj tezę... Uczę studentów o krzywej Artura Laffera. Pan zapisze się w podręcznikach do ekonomii, bo to, co państwo zrobiliście z akcyzą właśnie na te wyroby, to jest klasyczny przykład krzywej Laffera, kiedy zbyt wysokie obciążenia fiskalne powodują spadek dochodów budżetu, a przy okazji przyczyniliście się państwo - mówił o tym mój poprzednik - do nielegalnego handlu alkoholem i wyrobami papierosowymi i powstał w Polsce cały rynek jakiegoś dziwactwa pod tytułem e-papierosy. Z całą pewności może pan sobie zapisać ten sukces na swoje konto.

    Chcę w nawiązaniu m.in. do tych deklaracji zapytać o transfer środków z OFE, o 150 mld zł, które z OFE zostały przeniesione do budżetu ZUS. Chciałbym przypomnieć, że środki z otwartych funduszy emerytalnych, a część z nas, m.in. ludzie z mojego rocznika, nie miała wyboru, musieliśmy obowiązkowo należeć do OFE, były - w ograniczonym stopniu, ale jednak - dziedziczne. Tego dotyczy moje pytanie: Jakie działania rząd podjął po przeniesieniu tych środków do ZUS, po tym, jak środki z otwartych funduszy emerytalnych, te 150 mld zł, zostały wytransferowane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Jakie działania państwo podjęli i jaki w tej chwili jest mechanizm prawny, że te środki, moje środki, moje składki, które odprowadzałem, tak jak tysiące Polaków, którzy musieli należeć do OFE ze względu na wiek, które były dziedziczne, zostały przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? One dzisiaj dziedziczne nie są. Jakie działania państwo podjęliście w tym zakresie, żeby w przypadku śmierci ubezpieczonego jego dzieci mogły z tych ciężko zarobionych środków skorzystać? Takie pytanie dzisiaj stawiam. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2014 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji


703 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Informacja bieżąca w sprawie dominacji zagranicznego kapitału w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Komunikaty.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Król - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o powiecie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy