Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2963 i 3239).


Poseł Bożena Kamińska:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Prezesie! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec przedmiotowego projektu ustawy.

    Projektowana nowelizacja ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej wynika ze zmian zachodzących w otoczeniu prawnym, w szczególności w prawodawstwie Unii Europejskiej, i zmian interpretacji prawa krajowego skutkujących koniecznością doprecyzowania następujących kwestii będących przedmiotem projektu nowelizacji.

    Po pierwsze, chodzi o pogodzenie konstytucyjnej ochrony praw i wolności człowieka i obywatela z obowiązkami systemu statystyki publicznej, którego zadaniem jest dostarczanie w interesie publicznym informacji o zachodzących zjawiskach demograficznych, społecznych i gospodarczych oraz stanie rozwoju społeczeństwa i państwa.

    Po drugie, projekt dotyczy kwestii rozszerzenia gwarancji nieodpłatnego i terminowego dostępu służb statystyki publicznej do administracyjnych źródeł danych i zredukowania do niezbędnego minimum obciążeń respondentów przekazywaniem danych bezpośrednio służbom związanym ze statystyką, jeżeli określone dane są przetwarzane w systemie administracyjnym dla innych celów. Jest to związane z jednoczesnym uprawnieniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do wyprzedzającego inicjowania i zgłaszania wniosków dotyczących zakresu informacyjnego w tych systemach w celu ich wykorzystania na aktualne i przyszłe potrzeby statystyki, w tym w celu wypełnienia zobowiązań wobec europejskiego systemu statystycznego i organizacji międzynarodowych.

    Po trzecie, projekt wiąże się ze zmianą formuły programu badań statystycznych statystyki publicznej i sposobu szczegółowego określania zobowiązań przekazywania danych do celów statystycznych, uwzględniających zmiany technologiczne procesu zbierania tych danych w perspektywie roku 2018 i lat kolejnych.

    Po czwarte, jest potrzeba uwzględnienia w nowelizacji uściśleń koniecznych ze względu na zachodzące zmiany, jeśli chodzi o warunki funkcjonowania systemu statystyki publicznej.

    Regulacje zawarte w projekcie będą oddziaływały na osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem regulacji, a także służby statystyki publicznej i inne organy administracji publicznej prowadzące badania statystyczne statystyki publicznej oraz podmioty prowadzące systemy informacyjne administracji publicznej i rejestry urzędowe.

    Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projektowana regulacja nie spowoduje również dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wnoszę o poparcie projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw


194 wyświetleń
Zobacz także:
Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Informacja bieżąca w sprawie działań rządu dla ochrony...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja bieżąca w sprawie funkcjonowania Regionalnego Systemu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożena Kamińska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy