Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Ewa Wolak:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Przypomnę tylko, że zmieniliśmy Prawo o ruchu drogowym, z inicjatywy prezydenta również Prawo wodne. To są dwie ustawy, które mobilizują do tego, aby ruch rowerowy w Polsce przybierał znaczące rozmiary. Brakuje nam tak naprawdę przepisów wdrażających nową organizację ruchu rowerowego, o co postulują samorządowcy, organizacje prorowerowe, eksperci. Chcielibyśmy, aby nastąpił transfer do Polski najlepszych praktyk rozwoju polityki rowerowej z krajów europejskich.

    Niedawno odbyła się konferencja ogólnopolska na temat polityki rowerowej. W Sejmie rozmawialiśmy z samorządowcami, ekspertami, organizacjami prorowerowymi. Wszyscy upominali się właśnie o nowe regulacje w zakresie bezpiecznej infrastruktury rowerowej.

    Bardzo prosiłabym pana ministra o odpowiedź na pytanie, na jakim etapie są prace prowadzone nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie infrastruktury rowerowej. Czy będą uwzględnione postulaty samorządów i środowiska prorowerowego? Przypomnę, czego dotyczą: nowych, czytelnych zasad organizacji dwukierunkowego ruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych, zasad tworzenia i stosowania śluz dla rowerów. Zależy nam również na tym, aby powstały nowe poziomy oznakowania określające miejsce i tor ruchu rowerzysty na jezdni, tzw. sierżanty czy krokiewki, oraz bardzo istotne trójkolorowe sygnalizatory dla rowerzystów umieszczone przed skrzyżowaniem, na przykład w śluzach dla rowerzystów. Dziękuję.


10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odnosząc się do pytania pani poseł Wolak, ale także pana posła Marka Hoka, przede wszystkim chciałbym wskazać na to, jakie działania już są prowadzone przez resort. Są to działania związane z rozwojem ruchu rowerowego, dosyć konsekwentnie poczynając od prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, druk nr 2771, w których aktywnie uczestniczyło ówczesne Ministerstwo Infrastruktury. W sprawie tego projektu ustawy zostało wydane pozytywne stanowisko rządu, a efektem prac prowadzonych w Sejmie RP była ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Wprowadzono nowe pojęcia: roweru, wózka rowerowego, pasa ruchu dla rowerów, śluzy dla rowerów, oraz zmiany niektórych zasad ruchu rowerowego, na przykład wyprzedzanie przez kierującego rowerem wolno jadących pojazdów z ich prawej strony. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 92, poz. 530 i weszła w życie w dniu 21 maja 2011 r.

    Kolejnym istotnym elementem legislacyjnych działań na rzecz infrastruktury rowerowej prowadzonych w 2013 r. przez resort, również przy współudziale ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, była zmiana przepisów następujących rozporządzeń: ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Celem prowadzonych prac było przede wszystkim rozszerzenie istniejącego oznakowania szlaków rowerowych w Polsce. W ich rezultacie ogłoszono w dniu 6 sierpnia 2013 r. w Dziennikach Ustaw poz. 890 i 891 rozporządzenia zmieniające wcześniej wskazane akty prawne, które dają możliwość spójnego i czytelnego oznakowania przebiegających przez Polskę tras, m.in. w ramach systemu europejskiej sieci szlaków rowerowych, jak również tworzenia szlaków ponadregionalnych, które są planowane bądź są już realizowane w latach bieżących i będą realizowane w najbliższych latach. Mam tutaj na myśli m.in. projekt Wiślanej Trasy Rowerowej czy też tras rowerowych w Polsce wschodniej.

    Należy również wskazać na szczególne znaczenie nowo wprowadzonych przepisów rozporządzeń w celu przygotowania oznakowania ponadregionalnego szlaku rowerowego realizowanego w ramach działania 5.2: Trasy rowerowe Programu Operacyjnego ˝Rozwój Polski Wschodniej˝ na lata 2007-2013. Ten szlak będzie miał długość ok. 2 tys. km i będzie przebiegał przez obszary pięciu województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

    Aktualnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad następującymi projektami: rozporządzenia ministrów infrastruktury i rozwoju oraz spraw wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Głównym celem procedowanej nowelizacji przepisów jest wprowadzenie zmian związanych z ruchem rowerowym, które przyczynią się do poprawy warunków tego ruchu i bezpieczeństwa kierujących rowerem oraz innych uczestników ruchu drogowego.

    Zmiany legislacyjne w przedmiotowym zakresie mają szeroki, kompleksowy charakter i uwzględniają m.in. najważniejsze postulaty podnoszone przez środowisko użytkowników rowerów, na co w swoim pytaniu zwracała uwagę pani poseł Ewa Wolak.

    Przywołane projekty rozporządzeń znajdują się obecnie na etapie przygotowania do przekazania do uzgodnień międzyresortowych. Obecnie dobiega końca proces wprowadzania zmian i poprawek zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych przez podmioty opiniujące, w tym również stowarzyszenia rowerowe i szeroko pojęte środowisko rowerzystów. W ramach procesu wprowadzania zmian do projektów rozporządzeń w dniach 8 września br. i 16 września br. odbyły się spotkania robocze z udziałem pełnomocnika ministra infrastruktury i rozwoju ds. rozwoju ruchu rowerowego oraz przedstawicieli środowiska użytkowników rowerów.

    Ponadto w resorcie kontynuowane są rozpoczęte na początku bieżącego roku prace nad przygotowaniem projektów nowelizacji rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, i rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie w zakresie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszych i rowerzystów. Celem tych prac jest stworzenie regulacji porządkujących, poprzez określenie niezbędnych parametrów technicznych, kwestie związane z częścią drogi przeznaczonej dla ruchu pieszych i rowerzystów oraz zapewniających bezpieczne użytkowanie tej części drogi. Prace nad przygotowaniem projektów rozporządzeń toczą się we współpracy ze środowiskiem użytkowników rowerów oraz pełnomocnikiem ministra ds. rozwoju ruchu rowerowego.

    Ponadto na końcowym etapie procesu legislacyjnego znajduje się odrębny projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, które zmienia obowiązujące regulacje m.in. w zakresie niezbędnych wymagań dla pasów ruchu dla rowerów. (Dzwonek) Zgodnie z zapowiadanymi zmianami będzie można stosować pasy ruchu bez względu na zakres przewidzianych robót na drodze, zwiększać ich szerokość w obrębie skrzyżowania oraz rozdzielać od sąsiednich pasów ruchu za pomocą wysp dzielących. Dziękuję bardzo.


10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Marek Hok:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym podziękować za współpracę, jaka ma miejsce od paru lat między resortem a środowiskiem rowerowym, ale też chcę powiedzieć, że w ciągu ostatnich lat tak dynamicznie rozwija się ten ruch, że przepisy ustawy nie nadążają za dniem codziennym. W ciągu tylko ubiegłego roku sprzedano ok. miliona rowerów. To wiąże się nie tylko ze zmianami w przepisach ruchu drogowego, ale również z bezpieczeństwem, profilaktyką zdrowia i proekologicznymi działaniami. Dlatego też mam pytanie do pana ministra: Czy rozporządzenia, o których mówimy, trafią jeszcze w tym roku do naszych samorządowców? To oni przygotowują bowiem olbrzymie projekty dotyczące kolejnych tysięcy dróg rowerowych, ścieżek rowerowych, tras rowerowych, po których nie tylko jeżdżą, ale i dojeżdżają do pracy pracownicy, do szkół uczniowie. Dlatego też oczekują oni na jak najszybsze wprowadzenie tych rozporządzeń wykonawczych, bo bez tego nie mogą przygotować projektów unijnych na olbrzymie, mam nadzieję, ilości ścieżek i dróg rowerowych. Dziękuję bardzo.


10 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proces legislacyjny podzielony został na dwa etapy. Część rozporządzeń jest w tym momencie na etapie konsultacji międzyresortowych, ta ścieżka jest dosyć szybka i nie powinno być żadnych opóźnień, a pozostała część jest jeszcze na etapie konsultacji wewnętrznych, wewnątrz resortu. Myślę, że potrwają one co najmniej do końca listopada, a później rozpoczniemy etap konsultacji międzyresortowych. Po zakończeniu konsultacji - myślę, że z końcem tego roku i początkiem przyszłego - będziemy mogli mówić o drugiej części etapu legislacyjnego, który powinien dosyć sprawnie doprowadzić nas do końca.

    Uzupełniając odpowiedź w zakresie współpracy z samorządem terytorialnym, chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na nową ofertę funduszy europejskich na lata 2014-2020. W części związanej zarówno z promocją turystyczną danego regionu, jak i z profilaktyką zdrowotną samorządowcy winni znaleźć odpowiedź na składane przez siebie projekty. Kwestią istotną, najbardziej wymagającą podkreślenia, jest to, aby bardzo dobrze wpisać się w odpowiedź, która gdzieś jest w ramach danego programu regionalnego, żeby składać taki projekt, który będzie odpowiadał zapisom tego programu, dlatego że często zdarzało się, że były świetne projekty, dobrze przygotowane, natomiast nijak nie mieściły się w ramach ogólnoeuropejskich. Natomiast myślę, że samorządowcy są dosyć dobrze przygotowani i dobrze przećwiczyli okres 2007-2013, a więc nie powinni mieć kłopotu z właściwym doborem projektów i w efekcie z dobrym rozszerzeniem tego dosyć już wielkiego jednak systemu ścieżek rowerowych, jaki mamy w Polsce. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Ewa Wolak i Marek Hok - pytanie z 21 października 2014 r.


24 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy